Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Domes sēde Nr. 2

31.01.2013

31.01.2013, plkst. 15:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2012.gada 21.decembra līdz 2013.gada
31.janvārim
2. Par adreses maiņu (1. Niedras, Kalnciema p.; 2. (Kauliņi, Lielā 14, Lielupes 19, Kalnciema p.) 3.
Vilces 17, Svētes p.)
3. Par adrešu likvidēšanu (1. Kalnciema p.; 2. Svētes p.; 3. Jaunsvirlaukas p.)
4. Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (1. Sesavas p.; 2.
Parka 8, Svētes p.)
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (1. Platones p.; 2. Elejas p.)
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (1. Kuršu iela 1, Valgundes p.; 2. Jaunceļmalas,
Vircavas p.)
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Strauti, Valgundes p.; 2. Jaunsilmači, Elejas p.)
8. Par zemes piekritību (1. Līvbērzes p.; 2. Elejas p.; 3. Vilces p.; 4. Lielplatones p.; 5.Kalnciema p.; 6.
Svētes p.; 7.Platones p.)
9. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (1. Līvbērzes p.; 2. Jaunsvirlaukas p.; 3.
Valgundes p.; 4. Svētes p.; 5. Kalnciema p.)
10. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Mežmalas, Līvbērzes p.; 2. Spriguļi, Zaļenieku p.)
11. Par atļauju izstrādāt būvprojektu (Kraukļi, Līvbērzes p.)
12. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (1.
Līvbērzes p.; 2. Sesavas p.)
13. Par grozījumiem 2012.gada 25.aprīļa lēmumā (protokols Nr.5 19.§) „Par dzīvesvietas
deklarēšanas iestāžu noteikšanu”
14. Par lēmuma atcelšanu (Līgotņi, Platones p.)
15. Par kustamā īpašuma atsavināšanu (Vilces p.)
16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Juku lauks, Grunduļu lauks, Zaļenieku p.)
17. Par vēlēšanu iecirkņa Nr.469 atrašanās vietu
18. Par konkursa „Sakoptākā sēta Jelgavas novadā 2013.gadā” nolikuma un vērtēšanas komisijas
apstiprināšanu
19. Par saistošo noteikumu Nr. 17 ”Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai
nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmju, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības
objektu norādzīmju un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmju izvietošanu Jelgavas
novadā” precizēšanu
20. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Mazlībieši, Vircavas p.)
21. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu (Skursteņskola-3, Sesavas p.)
22. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem (Lielplatones p.)
23. Par SIA ”Jelgavas novada KU” iestāšanos Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu
asociācijā
24. Par līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai (b. "ideA")
25. Par Aizupes pamatskolas sociālā pedagoga algas likmi
26. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības grozīšanu
3
27. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
28. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2013.gada budžetu”
apstiprināšanu
29. Par Īpašuma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu un reorganizācijas kārtības noteikšanu
30. Par Zaļenieku profesionālās vidusskolas pārņemšanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
31. Par zemes vienības atdalīšanu (Turaida, Līvbērzes p.)
32. Par grozījumiem 2011.gada 26.janvāra lēmumā (protokols Nr.1 25.§) „Par Jelgavas
novada pašvaldības maksas pakalpojumiem”