+A A
Piektdiena, 22. Janvāris, 2021
Austris

Domes ārkārtas sēde Nr.8

16.07.2014

16.07.2014, plkst. 14:00

Protokols

1. Par Sandras Ārmanes apstiprināšanu Sesavas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu
izpildītāja amatā
2. Par dalību darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2. prioritātes
„Teritoriju pieejamība un sasniedzamības veicināšana”3.2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība
3. Par aizņēmuma ņemšanu KPFI projekta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana” 4.kārtas projektu realizācijai