Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Domes sēde Nr.15

22.12.2014

22.12.2014, plkst. 13:00

Protokols

1. Par zemes vienības sadalīšanu (Kalnciema p.)
2. Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA ”Jelgavas novada KU”
3. Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu
4. Par Jelgavas novada domes 2012.gada 23.maija lēmuma „Par nelikumīgu būvniecību” grozīšanu (Svētes mežs, Svētes p.)
5. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumā „Par zemes piekritību” (protokols Nr.2, 8.§ 5.p.)
6. Par infrastruktūras atlaidi
7. Par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu
8. Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā
9. Par renovācijas darbu veikšanas kārtību pašvaldības dzīvokļos
10. Par dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 2, Kalnciema pagastā nojaukšanu
11. Par 2014.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.12 "Jelgavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi" precizēšanu
12. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” apstiprināšanu
13. Par dzīvokļa atsavināšanu (1.Brieži-8, Līvbērzes p.; 2.Tirgus 11-6, Lielpl.p.; 3.Bērzu 6-8, Sesavas p.; 4. Ziedkalnes 2-16, Vilces p.; 5.Draudzības 12-93, Kalnc.p.; 6. Jaunās Puskazarmas-5, Glūdas p. 7.Jelgavas 4B-41, Līvbērzes p.; 8. Gaismas 1-16; 9.Dārza 14-3; 10.Parka 8-3; 11.Parka 4-7, Elejas p.; 12.Draudzības 12-61, 13.Lielupes 19-10. Kalnciema p.)
14. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Gaismas 3-9; 2.Parka 4-21; 3.Lietuvas 65/67-6; 4.Parka 8-11; 5.Gaismas 3-3; 6.Gaismas 1-14; 7.Gaismas 1-7; 8.Dārza 16-3; 9.Parka 26-13; 10.Parka 8-10; 11.Dārza 2-4; 12.Dārza 2-6; 13.Bauskas 7-34; 14.Gaismas 3-28, Elejas p.; 15.Milleri 3-17, Zaļenieku p.; 16. Draudzības 6-117; 17.Draudzības 11-33; 18.Draudzības 12-67; 19.Draudzības 4-10; 20.Draudzības12-18; 21.Draudzības 8-102, 22.Stadiona 3-2; 23.Slimnīcas 1-6, 24.Lielupes 15-5, 25.Draudzības 6-77, Kalnciema p.)
15. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Gaisma, Elejas p.)
3
16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Austrumu iela 9-10, Vilces p.)
17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē ar izsoles cenu (1. Aigari, Vilces p.; 2. Šekmaņu lauks, Zaļenieku p.)
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (1.H.Adricka, Glūdas p.)
19. Par nomas maksas parāda dzēšanu mirušajām personām (Glūdas p.)
20. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem (Sesavas p.)
21. Par priekšfinansējuma piešķiršanu (1. Indras Alksnes, 2. Ināras Staņas, 3. Ilzes Liepiņas, 4. Ritas Afanasjevas ģimenes ārsta praksei)
22. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm
23. Par Elejas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
24. Par kārtības „Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” apstiprināšanu
25. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu
26. Par Pašvaldības funkcijas - aprūpes mājās pakalpojuma deleģējuma biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība" pagarināšanu
27. Par pilnvarojumu dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāles konsultatīvajā padomē
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
28. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības grozīšanu
29. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
30. Par atvaļinājuma pabalsta izmaksāšanu
31. Par grozījumu likumā “Par akcīzes nodokli” spēkā stāšanos
I.Romānovs sniedz pārskatu par pašvaldības darbu (ziņojums pielikumā).
Jautājumu ziņotājam nav.