+A A
Ceturtdiena, 29. Oktobris, 2020
Laimis, Laimonis, Elva, Elvijs, Elvis

Domes sēde Nr.11

24.09.2014

24.09.2014, plkst. 15:00

Protokols

1. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu
2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Bauskas 5-14, 2.Dārza 14-5, 3. Lietuvas 65/67-23; 4.Parka 6-14; 5. Parka 6-17; 6.Parka 4-2; Elejas p.; 7.Austrumu 17-3; 8.Ziedkalnes 2-5; 9.Ziedkalnes 2-6; 10.Lietuvas 65/67-34; 11.Parka 8-13,Elejas p.)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu (1.Austrumu 19-2, Vilces p.; 2.Kārniņi 20-6, Jaunsvirlaukas p.; 3.Lielupes 12-12, Jaunsvirlaukas p.; 4.Draudzības 6-14, Kalnciema p.; 5. Milleri 3- 9, Zaļenieku p.; 6.Lietuvas 65/67-4, Elejas p.; 7.Dzelzceļnieku 3A-4, Elejas p.)
4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Draudzības iela 6-12, Kalnciema p.; 2. Zaļenieku p.)
5. Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu
6. Par grozījumiem Valgundes novada domes 2009.gada 12.februāra lēmumā (protokols Nr.3, 6.§)
7. Par ielas statusa noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu un maiņu (Jaunsvirlaukas p.)
8. Par SIA „BCD ĪPAŠUMS” izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.7 anulēšanu un derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „RELS” smilts ieguvei
9. Par īpašuma „Kalnanšu karjers” smilts - grants, smilts atradnes „Ērmiķi” iecirkņa „Kalnanšu karjers” rekultivācijas veida saskaņošanu
10. Par preču zīmes "Vietējais ražotājs - novada lepnums" nolikuma apstiprināšanu
11. Par nedzīvojamo telpu nomu (Lielplatones p.)
12. Par pirkuma maksas apstiprināšanu (Glūdas p.)
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (Vircavas p.)
3
14. Par grozījumiem amatu sarakstā (1.Zaļenieku p.p.; 2.Sesavas p.p.; 3. Sporta centrs)
15. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” apstiprināšanu
16. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu un līdzfinansējuma apmēra noteikšanu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm
17. Par aizņēmuma ņemšanu prioritāra investīciju projekta ”Platones pagasta Lielvircavas kultūras nama daļēja telpu iegāde” īstenošanai
18. Par apkures tarifu apstiprināšanu (1.JNKU-Kalnciema p., Līgotnes, Glūdas p.; 2.pagastu pārvaldes)
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
19. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” izdošanu
20. Par Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmuma (protokols Nr.9 4.§ 7.p.) "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē" atcelšanu (Mūra dzirnavas, Vilces p.)
21. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem (Mūzikas un mākslas skola)
22.: Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai (b.Pārtikas Amatnieki)
23. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu