Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Domes sēde Nr.7

25.06.2014

25.06.2014, plkst. 15:00

Protokols

1. Par Jelgavas novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Jelgavas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”” izdošanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Liepkalni, Lielplatones p.; 2. 1.masīvs 197, Kalnciema p.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Gāzēji, Svētes p.; 2.Milleri 16-1, Zaļenieku p.; 3.Skolas lauks, Platones p.; 4.Milleri 7-3, Zaļenieku p.)
6. Par dzīvokļa atsavināšanu (1.Draudz.4-38, 2.Draudz. 8-59, Kalnc.; 3.Austr.17-3, Vilces p.; 4.Parka 26-13; 5. Parka4-21; 6.Dārza 2-4; 7.Gaism.3-3; 8.Parka 8-10, 9. Dārza 16-3,10. Parka 8-13, 11.Gaism.1-7,Eleja; 12.Centrs 18-2,Lielpl.; 13. Klieņi-3, Ses.p.)
7. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Gaismas iela 2-6, Elejas p.)
8. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē (pašv.policija)
9. Par dienesta dzīvokļa statusa atcelšanu (Liepu 19-13, Vircavas p.)
3
10. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Centrs 29A, Lielplatones p.)
11. Par grozījumu Jelgavas novada sociālā dienesta nolikumā
12. Par grozījumu Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra nolikumā
13. Par grozījumu 2011.gada 20.jūnija lēmumā (protokols Nr.6 24.§) „Par pagastu pārvalžu vadītāju amata pienākumu pildīšanu viņu prombūtnes laikā”
14. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2014.gada 28.maija lēmumā (protokols Nr.6, 10.§)
15. Par Jelgavas novada domes 2013.gada 27.decembra lēmuma (protokols Nr.21 15.§ 5.p.) "Par dzīvokļa atsavināšanu" atcelšanu
16. Par Jelgavas novada domes 2014.gada 26.marta lēmuma (protokols Nr.3, 12.§) atcelšanu
17. Par Glūdas pagasta padomes 2009.gada 21.aprīļa lēmuma „Par Glūdas pagasta pašvaldībai piekritīgām zemēm” (protokols Nr.4, 5.§.) grozīšanu
18. Par atļauju A.Ziemelim savienot valsts amatpersonas amatu
19. Par atļauju izstrādāt būvprojektu (Grīvnieki, Vircavas p.)
20. Par Jelgavas Mūzikas vidusskolas Zaļenieku mācību punkta pārņemšanu
21. Par grozījumiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas nolikumā
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:
22. Par līdzfinansējuma garantēšanu (b. Mēs-Staļģenes sk.)
23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu (Kalnciema-Klīves baznīca)