Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Domes sēde Nr.1

27.01.2014

27.01.2014, plkst. 15:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Par Jelgavas novada pašvaldības 2013.gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
2. Par centrālās administrācijas amatu saraksta apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2014.gada budžetu” apstiprināšanu
4. Par „Jelgavas novada attīstības programmas 2011.–2017.gadam” aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu
5. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā”” izdošanu
6. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu aizbildņiem” izdošanu
7. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” izdošanu
8. Par konkursa "Sakoptākā sēta Jelgavas novadā 2014" nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
9. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1. Silu ceļš, Elejas p.; 2. Pļavu ceļš, Elejas p.; 3. Meža ceļš, Elejas p.)
10. Par ielas statusa noteikšanu un nosaukumu piešķiršanu (Platones p.)
11. Par dzīvokļa atsavināšanu (1. Lietuvas 65/67-12, Elejas p.; 2. Draudzības 6-76, Kalnciema p.; 3. Kārniņi 20-4, jaunsvirlaaukas p.; 4. Milleri 1-6, Zaļenieku p.; 5. Dzelzceļa 1A-8, Glūdas p.)
12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Lielupes iela 75, Kalnciema p.; 2. Mālzemnieki, Glūdas p.; 3. mazkaijas, Vilces p.)
13. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances (Glūdas p.)
3
14. Par Jelgavas novada pašvaldības Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtību
15. Par aizņēmuma ņemšanu KPFI projekta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” 3.kārtas projektu realizācijai
16. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2013.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.5, 18.§) ”Par dalību Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””
17. Par Jelgavas novada domes 2013.gada 24.jūlija lēmuma (protokols Nr.13 15.§) „Par aizņēmuma ņemšanu transporta iegādei” atzīšanu par spēku zaudējušu
18. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2013.gada 27.novembra lēmumā (protokols Nr.19 18.§) „Par galvojumu L.L. studiju kredīta ņemšanai”
19. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2013.gada 24.jūlija lēmumā „Par Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināšanu”
20. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2013.gada 24.jūlija lēmumā „Par Iepirkuma komisijas apstiprināšanu”
21. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2013.gada 24.jūlija lēmumā „Par Dzīvokļu jautājumu komisijas apstiprināšanu”
22. Par Vides komisijas apstiprināšanu
23. Par atļauju M.Ārgalim savienot valsts amatpersonas amatus
24. Par pabalsta piešķiršanu J. V.
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
25. Par Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam izstrādi
26. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z. Caunes komandējumu