Ceturtdiena, 4. Marts, 2021
Enija, Alise, Auce

Domes sēde Nr.10

27.08.2014

27.08.2014, plkst. 15:00

Protokols

1. Par 2014.gada 25.jūnija saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.24 „Jelgavas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”” precizēšanu
2. Par 2014.gada 25.jūnija saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu
3. Par apmežošanai plānotās lauksaimniecības zemes platības noteikšanu
4. Par meža ieaudzēšanas atbilstību nekustamajā īpašumā „Smilgas”, Zaļenieku pagastā
5. Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu
6. Par katlu mājas nodošanu apsaimniekošanā SIA "Jelgavas novada KU"
7. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības (Lielāšķenieki, Glūdas pag.)
8. Par atļauju ražot alkoholisko dzērienu (vīnu, vīna destilātu)
9. Par dzīvokļa atsavināšanu (1.Bičuļi 1-3, Zaļen.; 2.Liet.65/67-13; 3.Liet.65/67-2; 4.Parka2-21; 5.Bauskas7-34; 6.Dārza16-1; 7.Dārza 7-3; 8.Gaismas 2-5; 9.Gaismas 1-2; 10.Dārza 16-4, Elejas p.; 11.Slimnīcas 1-6; 12.Draudz.8-103; 13.Draudz.6-117; 14.Jaunības 1-68, Kalnciema p.; 15.Kārniņi 17-1, Jaunsvirlaukas p.; 16.Dzelzc.4-5, Glūdas p.; 17.Ozolu 1-4, Elejas p.; 18.Draudz.12-67, Kalnciema p.)
10. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Parka 24-9; 2.Parka 10-18; 3.Dārza 2-3; 4.Gaismas 3-20, Elejas p.; 5. Madaras 6; 6.Stacija 3, 7.Cīrulīši 3, Sesavas p.; 8.Ziedk.1-11, Vilces p.)
11. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1. Stadiona iela 1-1, 1-7, Kalnciema p.; 2. Dzelzceļnieku 11-3, Elejas p.)
12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Baloži, Elejas p.)
3
13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Milleri 16-2, Zaļenieku p.; 2. Lielupes 75, Kalnciema p.; 3. Pļavas, Svētes p.)
14. Par nekustamo īpašumu "Pēteri", Platones pagastā
15. Par kustamā mantas atsavināšanu un izslēgšanu no bilances (Jaunsvirlaukas p.)
16. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē (pašv.policija)
17. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumā (protokols Nr.5, 19.§, 9.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu”
18. Par grozījumiem Glūdas pagasta pārvaldes amatu sarakstā
19. Par prioritāro jomu un profesiju noteikšanu Jelgavas novada pašvaldības ilgtermiņa strukturētas attīstības veicināšanai
20. Par grozījumiem Studiju un studējošā kredīta saņemšanai nepieciešamā pašvaldības galvojuma sniegšanas vadlīnijās.
21. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm
22. Par līdzfinansējuma garantēšanu biedrībai (1. b.AGAPE; 2. b.Iepazīsim sevi; 3. b. Bērzes krasti; 4. b.Mēs Staļģenes skolai)
23. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai (biedrība ideA)
24. Par SIA „Jelgavas novada KU” pamatkapitāla denomināciju
25. Par naudas balvas piešķiršanu
26. Par Ināras Eliņas atbrīvošanu no Zaļenieku pamatskolas direktores amata
27. Par Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
28. Par darba grupas izveidošanu ,,Iedzīvotāju publiskās apspriešanas nolikuma” izstrādāšanai
29. Par Jelgavas novada domes 2014.gada 28.maija sēdes protokola apstiprināšanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:
30. Par Aigara Krastiņa iecelšanu Sesavas pagasta pārvaldes vadītāja amatā
31. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes komandējumu