Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Domes sēde Nr.6

28.05.2014

28.05.2014, plkst. 15:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Par Jelgavas novada Attīstības stratēģijas apstiprināšanu
2. Par „Jelgavas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam” izpildes ziņojuma apstiprināšanu
3. Par Jelgavas novada Attīstības programmu 2015. - 2020.
4. Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Vilces iela 17”, Svētes pagastā
5. Par Jelgavas novada pašvaldības „Mājokļu politikas vadlīniju 2014.-2020.gadam” apstiprināšanu
6. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumā
7. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes nolikumā
8. Par pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda pārvaldīšanas kārtību
9. Par Dzīvokļu jautājumu komisijas sekretāra amata izslēgšanu no centrālās administrācijas amatu saraksta
10. Par Jelgavas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmuma "Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu" (sēdes protokols Nr.10, 9.Ā§) 7.punkta 1.14., 1.16.-1.18. un 5.1., 5.4., -5.6.apakšpunktu atcelšanu
11. Par Jelgavas novada domes 2011.gada 20.jūnija lēmuma "Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu" (sēdes protokols Nr.6, 7.Ā§) 2.punkta atcelšanu (Līvbērzes p.)
3
12. Par Glūdas pagasta padomes 2009.gada 21.aprīļa lēmuma „Par Glūdas pagasta pašvaldībai piekritīgām zemēm” (sēdes protokols Nr.4, 5.§.) grozīšanu
13. Par koku ciršanu gar Elejas šosejas malu (Lietuvas ielu) posmā no Rūpniecības ielas līdz Gaismas ielai
14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Režu muižas lauks, Platones p.; 2. Mūra dzirnavas, Vilces p.; 3.Jelgavas iela 1, Kalnciema p.)
15. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Lielupes iela 75, Kalnciema p.)
16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Ūdensrozes, Valgundes p., 2. Ņesterovu pļavas, Līvbērzes p.)
17. Par dzīvokļa atsavināšanu (1. Gaismas iela 2-15, Elejas p.; 2. Lielkraujas, Vilces p.; 3. Milleri 16-36, Zaļenieku p.; 4. Stacija 3, Sesavas p.; 5.Draudzības 12-99, Kalnciema p.; 6. Gaismas 1-14, Elejas p.)
18. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Ceplis 5 un 6, Lielplatones p.; 2. Milleri 16-2, Zaļenieku p.)
19. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Dzelzceļa ēka 1A"-8; 2. Dzelzceļa ēka 4-1; 3. Dzelzceļa ēka 1A-6; 4.Dzelzceļa ēka 1A-5, Glūdas p.; 5. Draudzības 6-76; 6. Draudzības 4-26, Kalnciema p.; 7. Kārniņi 20-4, Jaunsvirlaukas p.)
20. Par kustamās mantas atsavināšanu (Līvbērzes p.)
21. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem (Līvbērzes p.)
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
22. Par vienotu ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu Jelgavas novadā
23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai (1. b.Aizupīte; 2. b. AGAPE; 3. b.Iepazīsim sevi)
24. Par grozījumu 2013.gada 27.decembra lēmumā (protokols Nr.21 28.§) „Par līdzfinansējuma garantēšanu biedrībai”
25. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Ošenieki, Elejas p.)
26. Par dzīvokļa atsavināšanu (1. Lietuvas iela 65/67-6, Elejas p.; 2. Gaismas 3-9, Elejas p.)
27. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Dārza iela 16-17, Elejas p.; 2. Lietuvas 65/67 - 36, Elejas p.)
28. Par nekustamā īpašuma “Jaunmucenieki” Elejas pagaastā iegādi
29. Par Sesavas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata
30. Par deputāta K.Rimšas pieprasījumu izskatīšanu
31. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem (Jautājums pievienots sēdes gaitā)