Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Domes sēde Nr.13

29.10.2014

29.10.2014, plkst. 15:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Par dzīvokļa atsavināšanu (1.Lietuvas 65/67-9; 2.Dārza 16-18; 3.Dārza 16-14, Elejas
p.; 4. Milleri 2-10; 5. Milleri 1-3; 6. Kļavas 16, Zaļenieku p.; 7. Jaunās Puskazarmas-3,
Glūdas p.; 8. Žagatas-12, 9.Lielupes 12-2, 10.Lielupes 12-14, 11.Kārniņi 20-8,
Jaunsvirlaukas p.;12.Bauskas 5-20, Elejas p.)
2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Parka iela 8-6, Elejas p.)
3. Par dzīvokļa atsavināšanas atteikumu (1.Lielupes 12-17, 2. Lielupes 12-6; 3.Lielupes
12-11; 4.Lielupes 12-9, Jaunsvirlaukas p.)
4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Vecbērze 7, Valgundes p.; 2.Aigari, Vilces
p.; 3.Līdakas, Platones p.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Kārniņi 8-2; 2.Jaunpakuļi 3/4-1;
3.Jaumpakuļi 5-17, Jaunsvirlaukas p.; 4.Cielavu lauks, Platones p.; 5.Ziedonis 78C,
Līvbērzes p.; 6.Priedes 1, Sesavas p.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Jelgavas iela 1; 2. Lielupes
75, Kalnciema p.; 3.Pļavas, Svētes p.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1. 1.masīvs 100, 2.
1.masīvs 197, Kalnciema p.; 3.Milleri 16-28; 4.Kastaņi-24; 5.Kastaņi-14, 6.Milleri 1-6;
7.Milleri 15-13; 8.Milleri 16-36, Zaļenieku p.)
8. Par īpašuma „Upes iela 10”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, iegādi
9. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību
nodošanu (1. Centrs 16; 2. Centrs 7, Lielplatones p.)
10. Par SIA „Royal Sistem” izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļaujas Nr.3 grozīšanu
11. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumā „Par
Jelgavas novada pašvaldības maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.1, 25.§)
12. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2012.gada 22.februāra lēmumā „Par
adrešu maiņu” (protokols Nr.3, 4.§, 6.p.)
13. Par grozījumiem Valgundes pagasta padomes 1997.gada 17.aprīļa lēmumā (sēdes
protokols Nr.3, 5.§) „Pagasta padomes pieprasījums uz īpašuma tiesību
atjaunošanu” (Oļi, Valgundes p.)
14. Par grozījumiem 2012.gada 17.februāra zemes nomas līgumā Nr.JNP/5-
34.3/12/46
15. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2014.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
2014.gadam”” apstiprināšanu
16. Par dalību Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”
17. Par līdzfinansējuma garantēšanu biedrībai (b.Liel.Barons)
18. Par pagastu pārvalžu vadītāju savstarpēju aizvietošanu prombūtnes laikā
19. Par nozaru politiku vadlīniju ieviešanu pašvaldībā
20. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
21. Par Kalnciema vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:
22. Par Kalnciema pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" nolikuma apstiprināšanu
23. Par pilnvarotā pārstāvja deleģēšanu
24. Par grozījumiem lēmumos par pabalsta piešķiršanu pagasta pašvaldības
padomes priekšsēdētājam