+A A
Ceturtdiena, 22. Oktobris, 2020
Irīda, Īrisa

Domes sēde Nr.5

30.04.2014

30.04.2014, plkst. 14:00

Protokols

1. Par pašvaldības autoceļa trases pārvietošanu (Valgundes p.)
2. Par Jelgavas novada pašvaldības 2013.gada pārskata apstiprināšanu
3. Par SIA „Jelgavas novada KU” 2013.gada pārskata apstiprināšanu un zvērināta revidenta iecelšanu
4. Par Jelgavas novada pašvaldības 2014.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jelgavas novadā” precizēšanu
5. Par Jelgavas novada pašvaldības 2014.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.6 ”Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā”” precizēšanu
6. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Jelgavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi” izdošanu
7. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” apstiprināšanu
8. Par saistošo noteikumu Nr.9 "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par nekustamā īpašuma noddokļa piemērošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā un 2014.gadā" izdoš
9. Par Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.24 „Jelgavas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” tiesiskumu un spēkā esamību
10. Par „Jelgavas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam” aktualizētā Investīciju plāna 2014. – 2017.gadam precizēšanu
11. Par iekšējā audita 2014.gada plānu
12. Par Dzīvokļu komisijas sekretāra funkciju deleģēšanu
13. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu (Lielupes iela 37, Kalnciema p.)
3
14. Par ielas statusa un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (Lielplatones p.)
15. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā SIA "Jelgavas novada KU" (Stacija, Brieži, Zemgalieši, Cīrulīši, Sesavas p.; 2. Klieņi, Melderi, Sesavas p.; 3. Meh. 3, Valgundes p.; 4. Lielpl.p.; 5. Zaļenieku p.; 6. Jaunsv.p.
16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Gaisma, Elejas p.; 2. Upesstrautiņi, Valgundes p.; 3. Skolas lauks, Platones p.; 4. Gāzēji, Svētes p.; 5. Četri īpašumi Sesavas p.; 6. Upes 9, Sesavas p.)
17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Spulgas-4, Vilces p.; 2. Annuži 1, Zaļenieku p.; 3. Pļavas, Svētes p.; 4.Meldri, 5. Dadzīši, 6. Cigoriņi 7. Gailenes, Sesavas p.)
18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (2.masīvs 31, Kalnciema p.)
19. Par dzīvokļa atsavināšanu ((1.Parka 6-17, 2.Parka 6-14, 3.Parka 2-16, 4.Bauskas 5-14, 5.Liet.65/67-23, 6.Dārza 14-5, 7.Gaism.3-20, 8.Parka 10-18, 9.Dārza 2-3, 10.Parka 24-9, Elejas p.; 11.Austrumu 17-4, 12. Ziedkalnes 1-11, 13.Ziedkallnes 2-5, Vilces p.; 14.Madaras, 15.Cīrul., Sesavas p.; 16.Parka 4-2, Elejas p.; 17. Bārbeles 16, Vilces p.; 18.Ziedkalnes 2-6, Vilces p.)
20. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Lietuvas iela 65/67-25, Elejas p.)
21. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē (pašv.policija)
22. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no bilances (1. Valgundes p.; 2. Jaunsvirlaukas p.)
23. Par nedzīvojamo telpu nomu (biedrība Liel.Barons)
24. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības grozīšanu
25. Par līdzfinansējuma garantēšanu biedrībai (b. Valgundes novada attīstība)
26. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai (b. Liel.Barons)
27. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai (Jelgavas lauku partnerība Lielupe)
28. Par grozījumiem Sesavas pagasta amatpersonu sarakstā
29. Par galvojuma sniegšanu SIA „Jelgavas novada KU” ERAF līdzfinansētā projekta realizācijai
30. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem (Vircavas p.)
31. Par atļauju M.Lasmanei savienot valsts amatpersonas amatu
32. Par grozījumiem Jelgavas novada Sporta centra nolikumā
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
33. Par dzīvokļa atsavināšanu (1. Mileri 16-28, Zaļenieku p.; 2. Lietuvas 65/67-10, Elejas p.; 3. Austrumu 11-4, Vilces p.; 4.Parka 21-19, Elejas p.; 5. Austrumu 11-6, Vilces p.)
34. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Austrumu 19-3; 2.Austrumu 5-2,Vilces p.; 3.Caismas 3-36, 4.Liet.65/67-35; 5.Dārza 16-16, 6. Dārza 13-5, Elejas p.)
35. Par konkursa „Pašvaldības atbalsts līdzfinansējuma saņemšanai Ģimenes ārstu praksēm projektu īstenošanai ERAF 3.1.5.1.1 apakšaktivitātē „Ģimenes ārstu tīkla attīstība”” nolikuma apstiprināšanu