+A A
Otrdiena, 26. Janvāris, 2021
Agneta, Agnis, Ansis

Domes sēde Nr.3

25.02.2015

25.02.2015, plkst. 14:00

Protokols
 

1. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” apstiprināšanu
2. Par „Jelgavas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam” aktualizētā Investīciju plāna 2015. – 2017.gadam apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.3 ”Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā” izdošanu
4. Par Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam apstiprināšanu
5. Par SIA „East-West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas ietekmes uz vidi kontroli
6. Par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības – Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija akceptu
7. Par kārtības, kādā nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes Jelgavas novadā, kurās drīkst ieaudzēt mežu, apstiprināšanu
8. Par meža ieaudzēšanas atbilstību (1.Zvanītāji, Platones p.; 2.Tilbītes, Vilces p.)
Ziņotājs: Ilze Vītola;
9. Par meža ieaudzēšanas īpašumā „Piņņi”, Valgundes pagastā atbilstību
10. Par meža ieaudzēšanas īpašumā „Gaiļi”, Valgundes pagastā atbilstību
3
11. Par konkursa Sakoptākā sēta Jelgavas novadā 2015.gadā nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
12. Par konkursa Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2015 nolikuma un konkursa vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
13. Par atļauju ražot alkoholisko dzērienu (vīnu)
14. Par parakstu vākšanu
15. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Tīsu krogs, Lielplatones p.)
16. Par dzīvokļa atsavināšanu (1. Parka iela 8-3; 2. Parka 2-5, Elejas p.; 3. Jaunie Braņķi-6, Lielplatones p.; 4. Draudzības 7-7, Kalnciema p.; 5.Jelgavas 18-8, Kalnciema p.; 6. Dzelzceļa ēka 6-2, Glūdas p.; 7.Parka 8-12, Elejas p.)
17. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Dārza iela 7-3; 2.Lietvas 65/67-10; 3.Parka 2-19; 4.Gaismas 1-2; 5.Dārza 18-14; 6.Dārza 16-1; 7.Parka 2-16; 8.Parka 2-21; 9.Lietuvas 65/67-13; 10.Lietuvas 65/67-2; 11.Ozolu 1-4; 12.Dārza 16-4; 13.Parka 4-17; 14.Gaismas 2-5; 15.Parka 8-7, Elejas p.; 16.Lielupes 12-14; 17.Lielupes 12-2, Jaunsvirlaukas p.; 18.Gaismas 2-18, 19.Dzelzceļnieku 3A-4, 20.Parka 8-1, 21.Lietuvas 65/67-9, Elejas p.; 22.Kārniņi 17-1,Jaunsvirlaaukas p.; 23.Dārza 16-9, Elejas p.; 24.Jelgavas 6-3, Līvbērzes p.)
18. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Ciedru iela 2-6, Jaunsvirlaukas p.)
19. Par nekustamā īpašuma Jelgavas novadā, Elejas pagastā, Elejā, Vilkudārza ielā 3. dz.3. kad.Nr.54489000132 iegādi izsolē
20. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Betānijas, Sesavas p.; 2. Smiltnieki, Vircavas p.; 3. Audēji, Valgundes p.)
21. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Dūdas, Elejas p.; 2. Upes iela 9, Sesavas p.)
22. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Baloži, Elejas p.; 2. Stadiona 4-9, Kalnciema p.)
23. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē ar izsoles cenu (1. Dzelzceļnieku iela 11-3, Elejas p.; 2. Jaunpakuļi 3/4-1, Jaunsvirlaukas p.)
24. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Jēkabnieku krejotava, Zaļenieku p.)
25. Par koplietošanas telpas domājamās daļas atsavināšanu (Centrs 16, Lielplatones p.)
26. Par Jelgavas novada domes 2014.gada 29.oktobra lēmuma (protokols Nr.13, 5.§, 3.p.) "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē" atcelšanu
27. Par Jelgavas novada domes 2014.gada 22. decembra lēmuma (protokols Nr.15 13.§ 10.p.) „Par dzīvokļa atsavināšanu” atcelšanu
28. Par Jelgavas novada domes 2012.gada 23.maija lēmuma „Par nelikumīgu būvniecību” grozīšanu
29. Par Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija lēmuma par dzīvokļa Jaunības ielā 1-56, Kalnciemā atsavināšanu (protokols Nr.9 7.§ 7.p.) un 2015.gada 28.janvāra lēmuma par dzīvokļa Jaunības ielā 1-56, Kalnciemā atsavināšanu par nosacīto cenu (protokols Nr.1 2.§ 2.p) atcelšanu
4
30. Par Jelgavas novada domes 2014.gada 28.maija lēmuma par nekustamā īpašuma „Mūra dzirnavas”, Vilces pagastā atsavināšanu (protokols Nr.6, 14.§, 2.p.) atcelšanu
31. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2014.gada 7.oktobra lēmumā (protokols Nr.12 4.§) “Par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieci”
32. Par grozījumu 2014.gada 22.decembra lēmumā (protokols Nr.14, 10.§) „Par dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 2, Kalnciema pagastā nojaukšanu”
33. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2014.gada 22.decembra lēmumā (protokols Nr.15, 6.§ ) „Par infrastruktūras atlaidi”
34. Par Lielplatones pagasta padomes 2008.gada 27.novembra lēmuma (protokols Nr.15 10.§) „Par lauku apvidus zemes piekritību Lielplatones pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” 1.punkta 1.9.apakšpunkta atcelšanu
35. Par kustamās mantas atsavināšanu nododot metāllūžņos (Līvbērzes p.)
36. Par Jelgavas novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu izmaksu par vienu personu apstiprināšanu
37. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu un līdzfinansējuma apmēra noteikšanu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm
38. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem (Valgundes p.)
39. Par SIA „Jelgavas novada KU” pamatkapitāla palielināšanu
40. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai (b.Zariņš un Lejnieks)
41. Par līdzfinansējuma garantēšanu biedrībai (b. Aizupīte)
42. Par dalību atklātā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”
43. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai – 100” projektu konkursā
44. Par dalību atklātā projektu konkursa mērķprogrammā “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
45. Par Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināšanu
46. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumā
47. Par dalību biedrības “Lauku partnerība ”Lielupe”” padomē
48. Par dalību klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” IV kārta