Trešdiena, 8. Decembris, 2021
Gunārs, Vladimirs, Gunis

Domes sēde Nr.12

26.06.2015

26.06.2015, plkst. 15:00

Protokols

1. Par Ināras Nikolajevas iecelšanu Sesavas pamatskolas direktora amatā
2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Asteres, Elejas p.)
3
3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Jaunie Braņķi-1, Lielplatones p.; 2. Baņu zeme, Līvbērzes p.; 3. Dzirnavu 12; 4. Dzirnavu 8, Svētes p.)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu (Draudzības 13-46, Kalnciema p.)
5. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu cenu (1. Lielvircavas 7-6, Platones p.; 2. Milleri 3-15; 3.Milleri 4-3, Zaļenieku p.; 4. Kārniņi 19-15; 5.Kārniņi 20-6, Jaunsvirlaukas p.; 6.Sidrabītes 3; 7.Tirgus 11-6, Lielplatones p.; 8.Jelgavas 4A-34; 9.Brieži 8; 10.Zvejnnieki 3, Līvbērzes p.; 11. Jaunās Puskazarmas 3, Glūdas p.; 12. Jaunības 1-69, Kalnciema p.; 13. Jelgavas 4B-41, Līvbērzes p.; 14. Dārza 14-7, Elejas p.)
6. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Dzīslēni-2, Zaļenieku p.)
7. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē ar izsoles cenu (1. Kārniņi 8-2, Jaunsvirlaukas p.; 2. Akācijas -16, Svētes p.)
8. Par cirsmas atsavināšanu izsolē (Cepļu mežs, Jaunsvirlaukas p.)
9. Par ceļa servitūta vietas noteikšanu un servitūta līguma slēgšanu (Svētes p.)
10. Par ielas statusa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu (Svētes p.)
11. Par zemes vienības sadalīšanu (1. Poķu sētas, Platones p.; 2. Kalnciema p.)
12. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2015.gada 25.marta lēmumā (protokols Nr.6 3.§ 1.p) „Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu”
13. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2015.gada 25.februāra lēmumā (protokols Nr.3 44.§) „Par dalību atklātā projektu konkursa mērķprogrammā “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk., ar īpašām vajadzībām)””
14. Par lokālplānojuma izstrādi teritorijai Elejas ciemā
15. Par 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
16. Par pārskata par Jelgavas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam īstenošanas rezultātiem apstiprināšanu
17. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumā
18. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā
19. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Budžeta komisijas nolikumā
20. Par dalību LIFE+ programmas projektu konkursā
21. Par dalību konkursā par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 30.00.00 "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" ietvaros paredzētās valsts budžeta dotācijas piešķiršanu Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei
22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zaļajai evaņģēliski luteriskajai draudzei
23. Par zemes nomas maksas parāda dzēšanu mirušām personām (Kalnciema p.)
24. Par debitora parāda izslēgšanu no bilances (Kalnciema p.)
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
25. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
4
26. Par grozījumiem komiteju sastāvā