+A A
Svētdiena, 25. Oktobris, 2020
Beāte, Beatrise

Domes sēde Nr.1

28.01.2015

28.01.2015, plkst. 14:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Par dzīvokļa atsavināšanu (1.Parka 8-9; 2.Dārza 15-12; 3.Bauskas 9-41, Elejas p.; 4.Lielvircavas 7-6; 5.Lielvircavas 7-3, Platones p.; 6.Jaunības 1-69; 7.Draudzības 8-33, Kalnciema p.; 8.Strauti-8, Zaļenieku p.)
2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Draudzības 7-6; 2.Jaunības 1-56, Kalnciema p.; 3. Klieņi-3, Sesavas p.)
3. Par dzīvokļa atsavināšanas atteikumu (Lielupes iela 12-3, Jaunsvirlaukas p.)
4. Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietota klienta dzīvokļa atsavināšanu (Jaunsvirlaukas p.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1.Strautnieki, 2. 13 zemes īpašumi, Sesavas p.; 3. Līdumnieki, Platones p.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Oglaine 7-3, Vircavas p.; 2. Draudzības 6-12, Kalnciema p.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Jelgavas iela 1, Kalnciema p.)
8. Par Jelgavas novada pašvaldības Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
9. Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisijas sastāvā
10. Par zemes iznomāšanu biedrībai ,,Aizupīte”
3
11. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Jelgavas novada KU"
12. Par grozījumiem Medību koordinācijas komisijas sastāvā
13. Par grozījumiem 2014.gada 26.novembra lēmumā „Par kustamās mantas atsavināšanu un izslēgšanu no bilances” (protokols Nr.14, 18.§)
14. Par saistošo noteikumu Nr.1 "Grozījumi 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 "Jelgavas novada pašvaldības nolikums"" izdošanu
15. Par Kārtību, kādā Jelgavas novada pašvaldībā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem un naudas balvu apmēru
16. Par "Kārtības, kādā tiek noteikta uzturdevas kompensācijas apmērs un izmaksa" apstiprināšanu
17. Par Jelgavas novada pašvaldības 2014.gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai (1. b. Iepazīsim sevi; 2. b. Mēs-Staļģenes skolai; 3. b.Mēs-Staļģenes skolai; 4. b. Jelgavas novada seniori)
19. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2014.gada 28.maija lēmumā (protokols Nr.6 23.§) „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai”
20. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
21. Par grozījumiem 2009.gada 1.jūlija lēmumā
22. Par Elejas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" nolikuma apstiprināšanu
23. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA: Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
24. Par SIA ,,East - West Finances" paredzētās darbības - nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveide Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā akceptu