Domes sēde Nr.14

29.07.2015

1. Par ielas statusa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu (Sesavas p.)
2. Par dzīvokļa atsavināšanu (1.Parka 26-7, Elejas p.; 2.Bārbeles-5, Vilces p.; 3. Sidrabītes-4, Lielplatones p.; 4.Bauskas 9-20; 5.Lietuvas 65/67-7; 6.Jelgavas 80-2, Kalnciema p.)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Lielvircavas 7-3; 2.Strauti 8, Zaļenieku p.; 3. 2.6. Dārza 3-2; 4. Parka 4-7; 5. Parka 2-5; 6. Dārza 14-3, Elejas p.)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē ar izsoles cenu (1.Braņķi-2; 2.Sidrabītes-6, Lielplatones p.; 3.Bičuļi 1-1, Zaļenieku p.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1.Vālodzes, Glūdas p.; 2.Starpas, Glūdas p.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Audēji, Valgundes p.; 2. Laimas, Jaunsvirlaukas p.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Smiltnieki, Vircavas p.; 2. Mežvidu lauks, Platone p.; 3. Liepu 4, 4B, Jaunsvirlaukas p.)
8. Par ceļa uzturēšanai nepieciešamās zemes atsavināšanu (Jaunsvirlaukas p.)
9. Par ieceri iegādāties nekustamo īpašumu (Vīnkalni, Zaļenieku p.)
10. Par atbalstu Zemgales Plānošanas reģiona dalībai INTERREG EUROPE programmā
11. Par dalību Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”
3
12. Par Jelgavas novada pašvaldības kārtības „Mobilo telefonu iegādes, piešķiršanas un izmantošanas kārtība Jelgavas novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem)” apstiprināšanu
13. Par 2015.gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu
14. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par personu loku, kas ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu, dzīvokļa pabalsta apmēru un izmaksas kārtību” izdošanu
15. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jelgavas novadā”” izdošanu
16. Par humānās palīdzības sniegšanu projekta “Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros
17. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Teritorijas labiekārtošana Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs” realizācijai
18. Par naudas balvas piešķiršanu
19. Par ēdināšanas pakalpojuma apmaksu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs
20. Par Glūdas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” nolikuma apstiprināšanu
21. Par pašvaldības policistu rīcības atbilstību ieņemamajam amatam izvērtēšanu
22. Par Jelgavas novada domes 2010. gada 24. novembra lēmumu “Par atļauju turpināt būvniecību” protokola numurs 14
23. Par iepirkumu ,,Juridisko pakalpojumu sniegšanu Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām”
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
24. Par SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.7 anulēšanu un jaunas derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu
25. Par Dzintras Zimaišas atbrīvošanu no Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja amata pienākumu pildīšanas
26. Par Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja iecelšanu
27. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
28. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Zariņš un Lejnieks”