+A A
Trešdiena, 28. Oktobris, 2020
Ninona, Ņina, Antoņina, Oksana

Domes sēde Nr.21

29.12.2015

1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Ziedkalnes 1-3; 2. Ziedkalnes 1-
10, Vilces p.; 3.Lietuvas 65/67-20, Elejas p.; 4.Draudzības 6-103; 5.Draudzības 10-5;
6.Draudzības 4-41; 7.Lielupes 41-1; 8.Lielupes 41-2; 9.Draudzības 13-48; 10.Draudzības 6-59;
11.Draudzības 6-109; 12.Jaunības 1-7; 13.Draudzības 4-33; 14.Lielupes 23-1; 15.Draudzības 13-
25, Kalnciema p.; 16.Dzelzceļnieku 7-2, Elejas p.; 17.Smīziņi 1, Līvbērzes p.; 18.Kārniņi 18-1,
Jaunsvirlaukas p.; 19 Ziedkalnes 2-7, Vilces p.; 20.Draudzības 12-34; 21.Draudzības 6-21;
22.Draudzības 6-115; 23.Draudzības 6-19; 24.Draudzības 7-16; 25.Draudzības 13-55, Kalnciema
p.; 26.Kastaņi 2; 27.Milleri 3-4; 28.Milleri 7-3, Zaļenieku p.; 29.Bauskas 9-25, Elejas p.; 30.Vilces
sk. 2-2, Vilces p.; 31.Centrs 2-3, Lielplatones p.; 32.Saktas 4, Elejas p.; 33.Celtnieku 41-3,
Valgundes p.)
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1. Tīsu krogs-3, Lielplatones p.; 2. Kārniņi 4-4,
Jaunsvirlaukas p.)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu trešajā izsolē (1. Braņķi-2; 2. Braņķi-4, Lielplatones p.)
4. Par zemes vienības atsavināšanu trešajā izsolē (Smiltnieki, Vircavas p.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Draudzības iela 14; 2. Jelgavas iela 22,
Kalnciema p.)
6. Par zemes vienības sadalīšanu (Ceļmalieši, Glūdas p.)
7. Par grozījumiem Jelgavas rajona Vilces pagasta Tautas deputātu padomes 1994.gada
12.jūlija lēmumā (protokols Nr.1 5.§) „Par īpašuma tiesību atjaunošanu”
8. Par grozījumu 2014.gada 22.decembra lēmumā (protokols Nr.14, 10.§) „Par dzīvojamās
mājas Rūpnīcas ielā 2, Kalnciema pagastā nojaukšanu”
9. Par Jelgavas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un
degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu
10. Par projekta atlases kritēriju apstiprināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
18.augusta noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
11. Par sabiedrības līdzdalību SIA “Baltic Trade” iesnieguma apspriešanā
12. Par atļauju ražot destilātu (SIA LV Destilāti)
3
13. Par 2015.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Jelgavas novada
pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par pašvaldības zemes
nomu”” precizēšanu
14. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada
30.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par apbedīšanas pabalstu” izdošanu
15. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada
23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu” izdošanu
16. Par saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījums 2012.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.9 “Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam”” izdošanu
17. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada
25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu
2015.gadam”” apstiprināšanu
18. Par saistošo noteikumu Nr.18 "Grozījumi 2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.20 " Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā" izdošanu
19. Par saistošo noteikumu Nr.19 “Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” izdošanu
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (1. Lielplatones p.; 2. Sesavas p.)
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu (1. Elejas p.; 2. Zaļenieku p.)
23. Par zemes nomas maksas parāda dzēšanu mirušai personai (Zaļenieku p.)
24. Par debitora parāda izslēgšanu no bilances (Svētes p.)
25. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Iepazīsim sevi"
26. Par naudas balvas piešķiršanu
27. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
28. Par Aizupes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
29. Par grozījumu 2015.gada 26.augusta lēmumā (protokols Nr.15, 16.§) lēmumā “Par
elektronisko norēķinu ieviešanu”
30. Par īres maksu atsavināmajiem dzīvokļiem
31. Par iepirkuma ,,Juridisko pakalpojumu sniegšana Jelgavas novada pašvaldības
vajadzībām,, atcelšanu
DAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
32. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Bārbeles 5, Vilces p.)
33. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1. Saktas-1; 2. Saktas-7; 3.
Aspazijas 1-2, Elejas p.)