Pirmdiena, 8. Marts, 2021
Marga, Margita, Dagmāra

Domes sēde Nr.3

24.02.2016

1. Par saistošo noteikumu Nr.3 “Par licencēto makšķerēšanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā Lielupē” izdošanu
2. Par īpašuma „Pūteļu karjers” smilts atradnes „Pūteļi” 2014.gada papildizpētes iecirkņa I laukuma rekultivācijas veida saskaņošanu
3. Par nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA "Jelgavas novada KU" (Mūra dzirnavas, Vilces pag.)
4. Par būvniecības darbu saskaņošanu pašvaldības autoceļa aizsargjoslā (Platones p.)
5. Par atļauju uzsākt būvniecības procesu (Ceļmalieši, Glūdas p.)
6. Par ēkas nojaukšanu (Piterāni, Kalnciema p.)
7. Par konkursa „Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2016” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
8. Par konkursa „Sakoptākā sēta Jelgavas novadā 2016.gadā” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
Ziņotājs: Ilze Vītola;
9. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Bērzu 8-10, Sesavas p.; 2.Lielvircavas 7-2, Platones p.; 3.Lielupes 17-2; 4.Draudzības 12A-78; 5.Draudzības 12A-95; 6.Lielupes 17-11; 7.Draudzības 6-9; 8.Draudzības 8-87, Kalnciema p.; 9.Austrumu 19-8, Vilces p.; 10.Dzērves-4, Glūdas p.; 11.Pērles-1; 12.Parka 7-2; 13.Armijas 5-1, Svētes p.; 14.Stadiona 14-17; 15.Draudzības 6-31, Kalnciema p.; 16.Jelgavas 4B-9. Līvbērzes p.; 17.Dzelzceļa ēka 4-6, Glūdas p.; 18.Draudzības 4-7; 19.Stadiona 1-10; 20.Stadiona 1-8; 21.Draudzības 11-30; 22.Draudzības 8-44; 23.Draudzības 10-28; 24.Draudzības 12-50; 25.Draudzības 7-29, Kalnciema p.; 26.Bērzu 9-11, Līvbērzes p.; 27.Draudzības 10-14; 28.Draudzības 4-29; 29.Lielupes 19-1; 30.Draudzības 12A-103; 31. Lielupes 17-3, Kalnciema p.; 32.Papardes 14, Vilces p.; 33.Jaunspurģi-2; 34.Strauti-1; 35.Deguļi-2; 36.Deguļi-5; 37.Deguļi-4; 38.Deguļi-3; 39.Deguļi-6; 40.Milleri3-14, Zaļenieku p.; 41.Mazplatone-2, Lielplatones p.; 42.Strauti-27; 43.Atvari-4, Zaļenieku p.; 44.Dārza 15-17, Elejas p.;
3
45.Stadiona 3-10; 46.Draudzības 4-2, Kalnciema p.; 47.Loka 7-1, Jaunsvirlaukas p.; 48.Poķi 10-2, Platones p.; 49.Dzērves-5, Glūdas p.; 50.Centrs 2-2, Lielplatones p.; 51.Draudzības 10-7, Kalnciema p.; 52.Dzelzceļnieku 3A-7, Elejas p.)
10. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Jaunā Zizma 1-3; 2.Lietuvas 65/67-14; 3.Dārza 16-14; 4.Bauskas 9-20, Elejas p.; 5.Ziedkalnes 2-1, Vilces p.; 6.Oglaine 25-11, Vircavas p.; 7.Kupčas-2; 8.Milleri 3-2, Zaļenieku p.; 9.Parka 26-7, Elejas p.; 10.Jelgavas 4A-12, Līvbērzes p.)
11. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Rammas-2, Zaļenieku p.)
12. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Priedes -1, Sesavas p.; 2.Bičuļi 1-4; 3. Mazdunči-1; 4. Mazdunči-3, Zaļenieku p.; 5.Centrs 2-6, Lielplatones p.; 6.Draudzības 8-32, Kalnciema p.)
13. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Dzīslēni-2, Zaļenieku p.)
14. Par dzīvokli „Vēži”-4, Platones pagastā, Jelgavas novadā
15. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Priedītes, Vilces p.)
16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Jelgavas 22; 2. Draudzības 14, Kalnciema p.)
17. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1. Mazlībēni, Vilces p.; 2. Dzilnas, Svētes p.)
18. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1. Plūdoņi; 2. Rozēni; 3. Palejas, Līvbērzes p.)
19. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Viršu iela 17, Valgundes p.)
20. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1. Bārbeles; 2. Dadzīši; 3. Dadži, Jaunsvirlaukas p.; 4. Dambīšu lauks; 5. Laimdotu lauks; 6.Jēkuļu lauks; 7. Pūpoliņi; 8. Pūpolu lauks, Vilces p.)
21. Par dalību atklātā projektu konkursā “Atbalsts JAUNIEŠU CENTRU darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”
22. Par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa "Mēs savai videi - 2016" rīkošanas nolikuma apstiprināšanu
23. Par izstāšanos no biedrības "Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija"
24. Par nedzīvojamo telpu nomu (Ārsta māja, Valgundes p.)
25. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtībā
26. Par grozījumiem 2012.gada 27.jūnija lēmumā „Par dzīvojamās telpas atsavināšanu” (protokols Nr.7 10.§ 7.p.)
27. Par grozījumiem Braukšanas izdevumu izglītojamajiem kompensēšanas kārtībā
28. Par aizņēmuma ņemšanu autotransporta iegādei
29. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu
30. Par Jelgavas novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu izmaksu par vienu personu apstiprināšanu
31. Par pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi
32. Par izglītības iestāžu tīkla izmaiņām
33. Par Urzulas Jēkabsones ievēlēšanu Jelgavas novada bāriņtiesas locekļa amatā
34. Par Marinas Smilgas ievēlēšanu Jelgavas novada bāriņtiesas locekļa amatā
35. Par grozījumiem Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra nolikumā
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
36. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Zemgales 5-8, Sesavas p.; 2.Ciedru 2-11, Jaunsvirlaukas p.; 3.Draudzības 11-9; 4. Draudzības 7-11; 5.Draudzības 7-14; 6.Draudzības 6-39, Kalnciema p.)
37. Par ielas statusa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu (Skolas iela, Sesavas p.)
38. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu