Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Domes sēde Nr. 8

20.06.2016

22.06.2016, plkst. 11:00

Darba kārtība:

 1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) Kastaņu ceļš 13-2; 2) Kastaņu ceļš 17-13, Zaļenieku pagasts; 3) Dārza iela 15-23, Elejas pagasts;
 2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu 1) Akmeņu iela 17-3, (Kalnciema pagasts); 2) Ziedkalnes 1-10, 3) Ziedkalnes 2-10, (Vilces pagasts);
 3. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Bārbeles 14, Vilces pagasts);
 4. Par zemes vienības sadalīšanu ( Parka iela 3A, Svēte);
 5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Kārklu iela 15, Kalnciema pagasts);
 6. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu 1) Meža prospekts 2; 2) Paipalas (Elejas pagasts);
 7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) 1.masīvs 138, 2) 1.masīvs 153, (Kalnciema pagasts);
 8. Par zemes vienības sadalīšanu ( Svētes nama dienesta zeme, Svētes pag.);
 9. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz NĪ Veckastaņi Zaļenieku pag. (Vīnkalni);
 10. Par Jelgavas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmuma (protokols Nr.10 9.§ 10.) "Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu" un 2013.gada 31.janvāra lēmuma (protokols Nr.2 8.§ 7.) "Par zemes piekritību" atcelšanu;
 11. Par 2015.gada 25.februāra lēmumu Nr.9, 10 un 2016.gada gada 27.janvāra lēmuma Nr.6 atcelšanu;
 12. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (protokols Nr.11, 48.§) „Par zemes piekritību”;
 13. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu (atradne Dušupes, LVM);
 14. Par cirsmas atsavināšanu Vilkudārzs, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads;
 15. Par poligona Brakšķi 1. kārtas slēgšanu;
 16. Par lēmuma ,,Par zemes vienības atsavināšanu (,,Ņesterovu pļavas”, Līvbērzes pagastā), atcelšanu;
 17. Par „Jelgavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas un iegūšanas īpašumā kārtība” izmaiņām;
 18. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai Zariņš un Lejnieks;
 19. Par lokālplānojuma Elejas ciema daļai pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu;
 20. Par 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu;
 21. Par L.Koindži-Ogli atbrīvošanu no Elejas pagasta pārvaldes vadītāja amata;
 22. Par 30.03.2016. saistošo noteikumu Nr.5 ”Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā”” precizēšanu;
 23. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Ozolēni, Glūdas pagasts);
 24. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu 1) Ziedkalnes 2-3, 2) Ziedkalnes 2-18 (Vilces pagasts);
 25. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Loka iela 9-18, Jaunsvirlaukas pagasts);
 26. Par detālplānojuma teritorijai Vilces ielā 17, Svētē publisko apspriešanu;
 27. Par nekustamo īpašumu Jelgavas novadā Kalnciema pagastā Kalnciemā ar adresi Lielupes iela 11 (kad.Nr.54110010125) un Lielā iela 15 (kad. Nr.54115010052) iegādi izsolē;
 28. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA: Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Robežnieki-4, Valgundes pagasts);
 29. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA: Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu;
 30. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA: Par aizņēmuma ņemšanu projekta „ Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve” realizācijai;
 31. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA: Par aizņēmuma ņemšanu projekta „ Vilces pagasta sākumskolas ēkas rekonstrukcija, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošana” realizācijai;
 32. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA: Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) , Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.