+A A
Trešdiena, 27. Janvāris, 2021
Ildze, Ilze, Izolde

Domes sēde Nr. 12

29.08.2016

31.08.2016, plkst. 15:00

Darba kārtība:

 1. Par sociālo dzīvojamo māju statusa atcelšanu;
 2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (12 dzīv. Kalnciema pag.; 1 dzīv. Jaunsvirlaukas pag.; 1 dzīv. Valgundes pag.; 1 dzīv. Elejas pag.; 1 dzīv. Zaļenieku pag.; 1 dzīv. Svētes pag.; 1 dzīv. Lielplatones pag.);
 3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (3 dzīv. Vilces pag.; 4 dzīv. Elejas pag.; 2 dzīv. Kalnciema pag.; 1 dzīv. Sesavas pag.; 1 dzīv. Zaļenieku pag.);
 4. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (2 dzīv. Elejas pag.; 1 dzīv. Jaunsvirlaukas pag.);
 5. Par dzīvokļa atsavināšanu trešajā izsolē (Draudzības iela 8-32, Kalnciems);
 6. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Ziedkalnes iela 22-14, Vilces pag.);
 7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) Avenes, Zaļenieku pagasts; 2) 3.masīvs 49; 3) Jelgavas iela 84, Kalnciema pagasts; 4) Jaunvīksnas, Lielplatones pagasts );
 8. Par cirsmas atsavināšanu atkārtotā izsolē (Vilkudārzs, Eleja);
 9. Par lokālplānojuma Elejas ciema teritorijas daļai apstiprināšanu;
 10. Par piekrišanu biedrības “Zemgales tūrisma attīstības biedrība” darbības izbeigšanai;
 11. Par darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas nolikuma apstiprināšanu;
 12. Par sadarbības līguma ar VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" noslēgšanu;
 13. Par noslēgtā deleģēšanas līguma ar SIA ”Jelgavas novada KU” precizēšanu;
 14. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē;
 15. Par Sesavas pagasta pārvaldes vadītāja pārcelšanu citā amatā;
 16. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs;
 17. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm;
 18. Par līgumsoda dzēšanu SIA "Palisandrs";
 19. Par saistošo noteikumu "Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstiem politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem" apstiprināšanu;
 20. Par grozījumiem sociālā dienesta nolikumā;
 21. Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) , Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības;
 22. Papildus darba kārtībā: Par precizējumu Jelgavas novada pašvaldības Profesionālās stipendijas nolikumā;
 23. Papildus darba kārtībā: Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Jaunības iela 1-7, Kalnciems);
 24. Papildus darba kārtībā: Par nedzīvojamo telpu nomu (Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag.);
 25. Papildus darba kārtībā: Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu.