+A A
Otrdiena, 19. Janvāris, 2021
Alnis, Andulis

Domes sēde Nr. 6

24.04.2017

26.04.2017., plkst. 15:00

 

Darba kārtība:
 
1. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu biedrībai “Latviešu strēlnieks”(Dzelzceļa ēka, Elejas pag.);
2. Par zemes vienību sadalīšanu (Jaunmucenieki, Eleja);
3. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( 1.masīvs 74, Kalnciems);
4. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Ābeļdārzs, Svētes pag.);
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Bērzkroga mežs, Zaļenieku pag.; 2.Mežiņš, Valgundes pag.; 3.Smiltnieku mežs, Valgundes pag.);
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Vēdzeles, Vircavas pagasts);
7. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Kveldes iela 25-4, Platones pag.; 2.Celtnieki-1, Kalnciema pag.; 3."Līgotnes 1"-1, Glūdas pag.);
8. Par zemes vienības sadalīšanu un nodošanu atsavināšanai izsolē (Grāvmaļi, Zaļenieku pagasts);
9. Par cirsmas atsavināšanu atklātā izsolē (Skujas, Līvbērzes pagasts);
10. Par nedzīvojamo telpu nodošanu atsavināšanai izsolē( Nometnes iela 2 garāža, Nr.4,5,6,7, Kalnciems);
11. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Dzelzceļa ēka 4-8, Glūdas pag.; 2."Līgotnes 1"-2, Glūdas pag.; 3.Ceļmalieši-1, Glūdas pag.; 4.Ceļmalieši-2, Glūdas pag.);
12. Par vienošanās par ceļa servitūta izbeigšanu slēgšanu (A.Vējš, Ģinguļi, Svētes pag.);
13. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu (Saulstaru iela 1, Sesavas pag.);
14. Par zemes vienības pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (Sili, Elejas pag.);
15. Par naudas balvas piešķiršanu;
16. Par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu;
17. Par atļauju D.Brantai savienot valsts amatpersonas amatu;
18. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieces 2017.gada 13.aprīļa rīkojuma Nr.3-8/108 „Par atļauju G.Avotiņai savienot valsts amatpersonas amatu” apstiprināšanu;
19. Par Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu;
20. Par SIA „Jelgavas novada KU” 2016.gada pārskata apstiprināšanu un zvērināta revidenta iecelšanu;
21. Par Jelgavas novada pašvaldības īpašuma maiņu (Birzītes-7, Elejas pag.);
22. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Gājēju – veloceliņa izbūve Sesavas pagastā” īstenošanai;
23. Par SARC "Kalnciems" maksas pakalpojumu apstiprināšanu;
24. Par saistošo noteikumu Nr.3 "Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu bērniem" apstiprināšanu;
25. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Labklājības ministriju;
26. Par saistošo noteikumu Nr.4 "Grozījumi 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.18 " Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā"” izdošanu;
27. Par pasākumu "Latvju pirts un veselības festivāls 2017" nolikuma apstiprināšanu;
28. Par dalību projektā SAM 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību;
29. Par Domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu;
30. Par kustamās mantas atsavināšanu un izslēgšanu no bilances;
31. Pap.D.K.Par SIA „Jelgavas novada KU” pamatkapitāla palielināšanu;
32. Pap.D.K.Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( Draudzības iela 8-16, Kalnciems);
33. Pap.D.K.Par apbūves tiesības piešķiršanu(Jaunmucenieki, Eleja);
34. Pap.D.K.Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Invalīdu atbalsta centrs Saulesstars";
35. Pap.D.K.Par sadarbības līguma slēgšanu ar Lietuvas Republikas Jonišķu pašvaldību;
36. Pap.D.K.Par dalību biedrības “Lauku partnerība ”Lielupe”” padomē.