Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Domes sēde Nr. 13

25.08.2017

30.08.2017, plkst. 15:00

Darba kārtība:
 
1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Ievu iela 4-17, Dzirnieki; 2.Lielupes 63-6, Kalnciems; 3.Skolas 1-3, Eleja; 4.Bauskas 5-34, Eleja; 5.Lok a9-14, Kārniņi; 6.Slimnīcas 3-1, Kalnciems).
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Skolas iela 11-1, Sesavas pag.; 2.Parka 24-17, Eleja; 3.Bauskas 7-33, Eleja; 4.Jaunā Zizma 5-3, Elejas pag.; 5.Skolas 2-3, Vilce).
3. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Pērles-7, Svētes pag.; 2.Dzelzceļa ēka 4-8, Glūdas pag.; 3.Centra 35-5, Zaļenieku pag.; 4.Draudzības 12-8, Kalnciems; 5.Draudzības 6-36, Kalnciems; 6.Draudzības 6-93, Kalnciems).
4. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Kveldes iela 25-4, Platone; 2.Pūpolu 6-1, Kārniņi).
5. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Avēni-1, Zaļenieku pag.; 2.Ķīves skola 3, Vilces pag.; 3.Ķīves skola 2, Vilces pag.).
6. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumā (protokols Nr.12,3.§3.18.p) “Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu”.
7. Par dzīvokļa pieņemšanu dāvinājumā (Straumes iela 6-7, Svētes pag.).
8. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Parka iela 4-11, Eleja).
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Gaitas, Vircavas pag.).
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Smiltnieku mežs, Valgundes pag.; 2.Mežiņš, Valgundes pag.; 3.Tirgus 2, Kalnciems).
11. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1. 1.masīvs 97, Kalnciems; 2.Ziedkalnes 43, Vilces pag.).
12. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Mazgladiolas, Līvbērzes pag.; 2.Lieltetes, Glūdas pag.; 3.Stirnas, Glūdas pag.; 4.Pļavas, Glūdas pag.; 5.Ūdeļu 8, Glūdas pag.; 6.Saknes, Glūdas pag.; 7.Jenoti, Glūdas pag.; 8.Vilki, Glūdas pag.; 9.Stumbri, Glūdas pag.).
13. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Viršu iela 19, Tīreļi; 2.1.masīvs 74, Kalnciems; 3.1.masīvs 17, Kalnciems).
14. Par zemes vienības sadalīšanu (1.Straumes iela 7A un 7B, Jēkabnieki, Svētes pag.; 2.Platones 4A, Vircavas pag.).
15. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2017.gada 26.jūlija lēmumā “Par zemes vienības sadalīšanu”.
16. Par lēmumu atcelšanu (Alejas iela 4-4, Lielplatones pagasts).
17. Lēmums par grozījumiem Budžeta komisijas nolikumā.
18. Par Deputātu ētikas komisijas apstiprināšanu.
19. Par grozījumiem Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā.
20. Par grozījumiem SIA “East-West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas darbības uzraudzības darba grupas sastāvā.
21. Par grozījumiem Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas sastāvā.
22. Par grozījumiem pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā.
23. Par grozījumiem Vides komisijas sastāvā.
24. Par Jelgavas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu.
25. Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi 2016.gada 25.maija Saistošajos noteikumos Nr.7 “Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē”” izdošanu.
26. Par Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par Jelgavas novada simboliku”” precizēšanu.
27. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta” īstenošanai.
28. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Radošuma meka”.
29. Par Labklājības pārvaldes struktūrvienības izveidošanu.
30. Par konkursa “Atraktīvākais seniors un atraktīvākā seniore Jelgavas novadā 2017” nolikuma apstiprināšanu.
31. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm.
32. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
33. Par Stipendiju piešķiršanas kārtības apstiprināšanu Zaļenieku KAV.
34. Par nekustamā īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā termiņa grozīšanu (Lielsvētes iela 12, Svētes pag.).
35. Par domes lēmuma projektu - Par Aivara Brikmaņa iecelšanu Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāja amatā.
36. Papildus darba kārtībā. Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem.
37. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( Draudzības iela 12a-73, Kalnciems).
38. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu ( Draudzības iela 8-39, Kalnciems).
39. Papildus darba kārtībā. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu.