Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Domes sēde nr.8

25.06.2018
27.06.18., plkst.15:00
Darba kārtība:
1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( Draudzības iela 11-42, Kalnciems);
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Draudzības 4-2, Kalnciems; Dārza iela 2-5, ELeja);
3. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē ( Kārkli-2, Platone);
4. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Skolas iela 11-1, Sesava);
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Siliņi 85, Glūdas pag.; 2. 1.masīvs 116, Kalnciems); 
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Rudzi, Glūdas pag.);
7. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Smilšu iela 12, Svētes pag.);
8. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Siliņi 31, Glūdas pag.); 
9. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai izsolē (Kaģu mežs, Valgundes pag.); 
10. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Parka iela 13, Svētes pag.);
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Jelgavas iela 20, Kalnciems);
12. Par 2017. gada 29. novembra Jelgavas novada domes lēmuma “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu “(prot.Nr.16,11.§) lēmuma atcelšanu un nekustamā īpašuma pārdevuma pirkuma līguma atcelšanu; 
13. Par grozījumiem 2012.gada 17.februāra zemes nomas līgumā Nr.JNP/5-34.3/12/46;
14. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (Birzītes, Lielplatones pagasts);
15. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2017.gada 25.oktobra lēmumā (protokols Nr.15,11.§1.p) „Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības sadalīšanu un apvienošanu”;
16. Par zemes vienības sadalīšanu un ceļa servitūtu nodibināšanu (Parka iela 16, Eleja);
17. Par zemes vienību apvienošanu un sadalīšanu (Mazās vārpas, Līvbērzes pag.);
18. Par zemes vienības sadalīšanu (Lietuvas iela 49, Eleja);
19. Par koku ciršanu īpašumā Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasts;
20. Par derīgo izrakteņu ieguvi pašvaldības ceļa aizsargjoslā (Melderi, Svētes pagasts); 
21. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Amoliņi, Jaunsvirlaukas pag.); 
22. Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS "Kapitāla pārvaldes sistēmas"; 
23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu;
24. Par nedzīvojamo telpu nomu biedrībai "Zariņš & Co";
25. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumiem;
26. Par grozījumiem 2016.gada 28.septembra Jelgavas novada domes lēmumā (protokols Nr.14, 15.§) “Par vēlēšanu iecirkņu adresēm Jelgavas novadā”;
27. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu, ieguldot tos SIA „Jelgavas novada KU” pamatkapitālā; 
28. Par maksas pakalpojuma noteikšanu; 
29. Par Šķibes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu;
30. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu; 
31. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu;
32. Par Jelgavas novada pašvaldības kārtības „Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekšfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem” apstiprināšanu;
33. Par Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu;
34. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšanas nolikuma grozīšanu;
35. SLĒGTAIS.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Grantskalni, Vilces pag.).