Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Domes sēde Nr.9

24.05.2019
29.05.2019., plkst. 15:00
Darba kārtība
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Lielupes iela 23-6, Kalnciems; 2.Draudzības iela 6-110, Kalnciems)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Stadiona iela 4-17, Kalnciems; 2.Melderi-4, Sesavas pag.; 3.Melderi-1, Sesavas pag.)
4. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai (Zvirbuļi, Jaunsvirlaukas pag.)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Mazlauki, Svētes pag.; 2.Mesteri, Svētes pag.; 3.Žuburu lauks, Svētes pag.; 4.Radziņi, Vircavas pag.; 5.Pēterlejas, Jaunsvirlaukas pag.)
6. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Pērlītes, Lielpatones pag.)
7. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Pūpoliņi, Glūdas pag.)
8. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu un nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (54860130401)
9. Par zemes vienības nodošanu īpašumā bez atlīdzības (Tilta sardze, Valgundes pag.)
10. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Kārniņi 8, Jaunsvirlaukas pag.; 2.Jaunsvirlaukas pils)
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Ziedkalnes iela 26-2, Vilces pag.)
12. Par zemes vienības sadalīšanu (54560100359)
13. Par zemes vienības sadalīšanu (Vanzāre, Valgundes pag.)
14. Par būves nojaukšanu (Lielupes iela 27, Hlorētava)
15. Par būvju nojaukšanu (Aizupes skola, Līvbērzes pag.)
16. Par būves nojaukšanu (Lielplatones pag.)
17. Par būves nojaukšanu (Viesturi 56, Glūdas pag.)
18. Par lēmuma atcelšanu (Pagastmājas lauks, Vilces pag.)
19. Par lēmumu atcelšanu (Muižas ceļš, Zaļenieku pagasts)
20. Par Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
21. Par grozījumiem 2011.gada 28.decembra lēmumā "Par piemiņas dāvanu piešķiršanu jaundzimušajiem"
22. Par Kalnciema pagasta Kultūras nama telpu nomas maksas noteikšanu
23. Par 2019.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.2 „Par pašvaldības zemes nomu” precizēšanu
24. Par 2019.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” precizēšanu
25. Par 2019.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 “Par apbedīšanas pabalstu”” precizēšanu
26. Par grozījumiem Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Eleja" nolikumā
27. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Invalīdu atbalsta biedrība Saulesstars” Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”” realizācijai
28. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
29. Par piedalīšanos projekta pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un projekta Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta” īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru
30. Par Jelgavas novada pašvaldības kārtības „Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekšfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem” apstiprināšanu
31. Par rezerves zemes piekritību pašvaldībai
32. Par pasākuma „Latvju pirts un veselības festivāls 2019” nolikuma apstiprināšanu
33. Par samazinājuma noteikšanu nedzīvojamo telpu nomas maksai
34. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas pilnveidošanu, 3.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
35. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu
36. Pap.DK.Par Jelgavas novada domes 2015.gada 28.oktobra lēmuma ( protokols Nr.18 1.§ 3.) "Par dzīvokļa atsavināšanu" atcelšanu(Celtniecības iela 18-11,Eleja)
37. Pap.DK.Par naudas balvas piešķiršanu Jelgavas novada profesionālo konkursu uzvarētājiem un pedagogiem