Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Domes sēde Nr.21

20.12.2019
27.12.2019., plkst. 10:00

Darba kārtība:

1. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Ceplis-2, Lielplatones pag.)
2. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Celtniecības18-2, Eleja; 2.Celtniecības18-1, Eleja; 3.Celtniecības18-3, Eleja)
3. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Slimnīcas iela 1-1, Kalnciems)
4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Punduri, Vilces pag.)
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Rosības9, Līvbērzes pag.; 2.Ziedonis209, Līvbērzes pag.; 3.Agro25, Līvbērzes pag.; 4.Pārupe 7, Glūdas pag.; 5.Tumes lauks, Zaļenieku pag.; 6.Raču lauks, Zaļenieku pag.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Tušķi1, Līvbērzes pag.; 2.Jelgavas 60, Kalnciems)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Krūkļi, Valgundes pag.; 2.Krūmales, Valgundes pag.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Krūmi, Glūdas pag.)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Smilšu22; 2.Smilšu20; 3.Smilšu18; 4.Smilšu8; 5.Smilšu6; 6.Smilšu4; 7.Smilšu2, Svētes pag.; 8.Mierlauki, Līvbērzes pag.)
10. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Valgundes pag.)
11. Par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Elejas pag.)
12. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Grodi, Glūdas pag.)
13. Par lēmumu atcelšanu (Avenes, Zaļenieku pag.)
14. Par valsts zemes nodošanas bez atlīdzības Jelgavas novada pašvaldībai ierosināšanu (Lielā iela 15, Kalnciems)
15. Par ieceri iegādāties nekustamo īpašumu (Jaunmazlauki, Vircavas pag.)
16. Par Administratīvās komisijas sastāvu
17. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Priedītes, Lielplatones pag.)
18. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Alksnāji, Lielplatones pag.)
19. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009. gada 13. augusta lēmumā “Par adrešu piešķiršanu” (sēdes protokols Nr.5, 6.§)
20. Par Ievas Lazdiņas ievēlēšanu par Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku
21. Par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Kalnciems” izveidošanu
22. Par Aijas Petuhovas iecelšanu par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītāja pienākumu izpildītāju
23. Par grozījumiem Jelgavas novada labklājības pārvaldes nolikumā
24. Par grozījumu Jelgavas novada pašvaldības aktivitāšu centra “Līvbērze” nolikumā
25. Par grozījumiem Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Eleja" nolikumā
26. Par saistošo noteikumu Nr.13 "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 "Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšan
27. Par Jelgavas novada pašvaldības finansējuma palielināšanu 1.-4.klases skolēnu pusdienu apmaksai
28. Par maksas pakalpojumu noteikšanu (tūrisms)
29. Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem piešķiršanu
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
31. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances