Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Domes sēde Nr.9

27.04.2020
29.04.2020. plkst. 10:00

Darba kārtība:

1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Milleru ceļš4-22, Zaļenieku pag.; 2.Loka iela 7-8, Kārniņi)
3. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Braņķi-3, Lielplatones pag.)
4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.-6.Sesavas pag.; 7.-10.Zaļenieku pag.; 11.-16.Vircavas pag.; 17.-20. Kalnciema pag.)
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai (Lības, Vircavas pagasts)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Kārniņi 8, Jaunsvirlaukas pag.)
7. Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Jaunie Braņķi, Lielplatones pag.)
8. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Priedītes, Lielplatones pag.)
9. Par zemes vienības sadalīšanu
10. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības sadalīšanu un robežu pārkārtošanu (Reikulīši, Vircavas pag.)
11. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (54620100887, Līvbērzes pag.)
12. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Jutas, Glūdas pag.)
13. Par grozījumiem Kalnciema vidusskolas nolikumā
14. Par grozījumiem Kalnciema pagasta vidusskolas nolikumā
15. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Draudzības iela 4-14, Kalnciems)
16. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē ( Papeles-8, Platones pag.)
17. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.-4.Līvbērzes pag.; 5.-6.Lielplatones pag.; 7.Svētes pag.; 8.Valgundes pag.; 9.-10.Sesavas pag.; 11.Zaļenieku pag.)
18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Smilšu16, Svētes pag.; 2.Pirts1, Zaļenieku pag.; 3.Jaunceriņi, Elejas pag.)
19. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Zemgalieši-2, Sesavas pag.)
20. Par nekustamā īpašuma iegādi (Jaunmazlauki, Vircavas pag.)
21. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Vaivaru lauks, Zaļenieku pag.)
22. Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
23. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda(Upenieku Slūžas, Vilce)
24. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda( Avotiņi, Platones pag.)
25. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu ( Vidusstrauti, Platones pag.)
26. Par zemes vienības sadalīšanu (Dārziņi, Vircavas pagasts)
27. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Lielpļavas”, Valgundes pagastā, sastāvā esošai zemes vienībai
28. Par pārvaldīšanas uzdevuma atsaukšanu ( Lielupes iela 43, Kalnciems)
29. Par koku ciršanu Lietuvas ielā 49 B, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā
30. Par naudas balvas piešķiršanu Jelgavas novada mācību priekšmetu olimpiāžu un profesionālo konkursu uzvarētājiem un pedagogiem
31. Par grozījumiem 2020.gada Aspazijas literārās prēmijas nolikumā
32. Par grozījumiem SIA „EcoLead” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas darbības uzraudzības darba grupas sastāvā
33. Par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem atbalsta programmai sociālajā jomā
34. Par Jelgavas novada pašvaldības kritērijiem nomas maksas gradācijai un piemērošanai komercdarbības (de minimis) atbalsta piešķiršanai samazinātas nomas maksas veidā nomas objektiem, kuri tiek izmantoti veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai Jelgav
35. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Piģelēni, Vircavas pagasts)
36. Pap.DK.Par grozījumu Jelgavas novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumā (Bērzu iela 9-5, Līvbērzes pag.)
37. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Celtniecības iela 18-1, Eleja)
38. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Celtniecības iela 18-2, Eleja)
39. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Celtniecības iela 18-8, Eleja)
40. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Dimanti-6, Platones pag.)
41. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu(Lietuvas iela 15, Eleja)
42. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu(Punduri, Vilces pag.)
43. Pap.DK.Par biznesa ideju konkursa "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2020" nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšana
44. Pap.DK.Par 2020.gada 25.marta Jelgavas novada domes lēmuma (protokols Nr.6, 6 §) “Par nedzīvojamo telpu nomas un inventāra nomas maksājumu nepiemērošanu ārkārtējā situācijā” atcelšanu
45. Pap.DK.Par Jelgavas novada domes 2020.gada 5.februāra lēmuma “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” atcelšanu
46. Pap.DK.Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2020.gada 5.februāra lēmumā “Par 2019.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr. 6 “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033. gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"