17.05.2022.

Domes sēde Nr.33

06.12.2021

10.12.2021., plkst.13:00

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Protokols

Darba kārtība:

1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos Aivaram Naglim
2. Par deputāta pilnvaru apturēšanu G.Liepam
3. Par derīgo izrakteņu nomas maksas noteikšanu smilts-grants un smilts atradnē “Kalnaplāteri”
4. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA “Ceļu būvniecības sabiedrībai “Igate”” Kalnaplāteri 2008.gada iecirknis 1.un 2.laukums
5. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA “Ceļu būvniecības sabiedrībai “Igate”” Kalnaplāteri I laukums
6. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” izdošanu
7. Par saistošo noteikumu Nr.__ „ Par licencētajām zemūdens medībām Lielupes upes posmos, Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” izdošanu
8. Par Jelgavas novada domes 2021.gada 29.septembra lēmuma “Par Jelgavas novada labklājības pārvaldes reorganizāciju un Ievas Briģes iecelšanu par Jelgavas novada Labklājības pārvaldes vadītāju” grozīšanu
9. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Meža Pakuļi-5, Jaunsvirlaukas pag.)
10. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Celtnieku iela 2-35, Āne)
11. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu ("Egles"-6, Jaunpēternieki)
12. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Sidrabītes-11, Lielplatones pag.)
13. Par nekustama īpašuma Stadiona iela 14B, Ozolnieku pagasts, nodošanu atsavināšanai izsolē
14. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu ("Virši"-6, Jaunpēternieki)
15. Par nekustama īpašuma Lapu ceļš 37, Cenu pagasts, atsavināšanu par nosacīto cenu
16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Katlu māja, Platones pag.)
17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Brūklenes, Glūdas pag.)
18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Sēnītes, Svētes pag.)
19. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Irbenes, Glūdas pag.)
20. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Zelmiņi, Glūdas pag.)
21. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Dzērvenes, Glūdas pag.)
22. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Īves, Valgundes pag.)
23. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumā (protokols Nr.2,8.§, 1.p) „Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu”
24. Par zemes vienības domājamo daļu nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu( Pērles, Kalnciema pag.)
25. Par atteikumu izskatīt atsavināšanas ierosinājumu (Parka iela 3-7, Ozolnieki)
26. Par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
27. Par zemes vienības sadalīšanu ( Lielupes iela 27, Kalnciems)
28. Par ēkas nojaukšanu (Saules iela 8, Valgunde, Valgundes pag.)
29. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
30. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda ( Platones pag.)
31. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu
32. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA KABANS (Sodzeri, Salgales pag.)
33. Par saistošo noteikumu „Par sociālo palīdzību zemu ienākumu mājsaimniecībām” izdošanu
34. Par Jelgavas novada Dienas aprūpes centra “UPE” vadītāja atklāta amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
35. Par Jelgavas novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Zīle” vadītāja atklāta amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
36. Par saistošo noteikumu Nr. „ Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai ” apstiprināšanu
37. Par sociālās aprūpes centra “Zemgale” nolikuma apstiprināšanu
38. Par nekustamo īpašumu pārņemšanu (Graudnieki, Jaunsvirlaukas pag.)
39. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu (Staļģene)
40. Par saistošo noteikumu Nr.7 “ Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas novadā ” precizēšanu
41. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (Spilves, Valgundes pag.)
42. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660011401, Zvaigžņu ielā 2A, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
43. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54660011402, Saules ielā 18, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
44. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54440050252, Parka ielā 2, Brankās, Cenu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
45. Par saistošo noteikumu Nr…. „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā” izdošanu
46. Par saistošo noteikumu Nr.___ „Par tirdzniecību publiskās vietās un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jelgavas novadā” apstiprināšanu
47. Par saistošo noteikumu Nr….. „ Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” izdošanu
48. Par saistošo noteikumu Nr. ______ “Par līdzfinansējumu Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” apstiprināšanu
49. Par Ilzes Mangusas atbrīvošanu no Ozolnieku novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata
50. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Balži, Jaunsvirlaukas pag.)
51. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 54780040273, “Garožkrogs”, Salgales pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
52. Par grozījumu 12.11.2021. lēmumā Nr.26, 7.§ ''Par politiski represēto personu sveikšanu''

Domes sēde Nr.33, 1.daļa

Domes sēde Nr.33, 2.daļa

Domes sēde Nr.33, 3.daļa