Apvienotā komiteju sēde Nr. 4

18.04.2016

20.04.2016, plkst. 15:00

 1. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1)Atmodas-1;2)Atmodas-8;3)Sidrabītes-12;(Lielplatones pag.);4)Brieži-2; 5)Brieži -3(Līvbērzes pag.);
 2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1)Slimnīcas iela 3-3; 2)Stadiona 3-11; 3)Jaunības 1-16; 4)Lielupes 19-7; 5)Celtnieki-12(Kalnciema pag.); 6)Dzelzceļnieku iela 3A-6; 7)Dzelzceļnieku iela 11-1 (Elejas pag.));
 3. Par zemes vienības sadalīšanu (Muižas mājas, Zaļenieku pagasts);
 4. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( 1)1.masīvs 129; 2)2.masīvs 44, Kalnciems);
 5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1)Ābeļdārzs (Svētes pag.); 2)Vilciņi; 3)Galenieki; 4)Kurmīši; 5)Zvaigznītes; 6) Dzeņi; 7)Vainagi; 8)Sunīši; 9)Pavasari; 10)Vālodzītes (Sesavas pag.); 11)Straume 269, (Glūdas pag.));
 6. Par zemes vienības atsavināšanu trešajā izsolē (Baņu zeme, Līvbērzes pag.);
 7. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē ( Lielupes iela 19-6, Kalnciems);
 8. Par cirsmas atsavināšanu izsolē, Vilkudārzs, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads;
 9. Par ielas statusa noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu un maiņu (Elejas pag.; Zaļenieku pag.);
 10. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2011.gada 28. decembra lēmumā (protokols Nr.14 38.§) „Par dzīvojamo telpu atsavināšanu par nosacīto cenu” (Elejas pag.);
 11. Par "Jelgavas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas un ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas kārtības" apstiprināšanu;
 12. Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu projekts un paskaidrojumu raksts (Informatīvi);
 13. Par pasākumu "Pirtnieku festivāls 2016" nolikuma apstiprināšanu;
 14. Par grozījumiem Elejas vidusskolas nolikumā;
 15. Par grozījumiem Elejas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" nolikumā;
 16. Par Jelgavas tiesas lēmuma ,,Par T.Bratkus īpašumtiesību atzīšanu uz īpašumu, Daukšas” Zaļenieku pagastā” nepārsūdzēšanu;
 17. Par „Jelgavas novada pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanas kārtība” apstiprināšanu;
 18. Par kustamas mantas atsavināšanu izsolē (a/m LT46, a/m PAZ Jaunsvirlauka);
 19. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē (Sesavas pagasts);
 20. Par sporta būvju izcenojumu;
 21. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” apstiprināšanu;
 22. Par JNKU 2015.gada pārskata apstiprināšanu.