Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Apvienotā komiteju sēde Nr. 8

22.08.2016

24.08.2016, plkst.15:00

Darba kārtība:

 1. Par sociālo dzīvojamo māju statusa atcelšanu;
 2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (12 dzīv. Kalnciema pag.; 1 dzīv. Valgundes pag.; 2 dzīv. Jaunsvirlaukas pag.; 1 dzīv. Svētes pag.; 2 dzīv. Elejas pag.; 1 dzīv. Zaļenieku pag.; 1 dzīv. Lielplatones pag.);
 3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (3 dzīv. Vilces pag.; 5 dzīv. Elejas pag.;2 dzīv. Kalnciema pag.; 1dzīv. Zaļenieku pag.; 1 dzīv.Sesavas pag.);
 4. Par dzīvokļa atsavināšanu trešajā izsolē (Draudzības iela 8-32, Kalnciems);
 5. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Ziedkalnes iela 22-14, Vilces pag.);
 6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) Avenes, Zaļenieku pagasts; 2) 3.masīvs 49,3) Jelgavas iela 84, Kalnciema pagasts; 4) Jaunvīksnas, Lielplatones pagasts);
 7. Par cirsmas atsavināšanu atkārtotā izsolē (Vilkudārzs, Eleja);
 8. Par lokālplānojuma Elejas ciema teritorijas daļai apstiprināšanu;
 9. Par piekrišanu biedrības “Zemgales tūrisma attīstības biedrība” darbības izbeigšanai;
 10. Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas nolikuma projekts;
 11. Par sadarbības līguma ar VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" noslēgšanu;
 12. Par noslēgtā deleģēšanas līguma ar SIA ”Jelgavas novada KU” precizēšanu;
 13. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē;
 14. Par Sesavas pagasta pārvaldes vadītāja pārcelšanu citā amatā;
 15. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs;
 16.  Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm;
 17. Par līgumsoda dzēšanu SIA "Palisandrs";
 18. Par saistošo noteikumu Nr.9  „Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstiem politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem” apstiprināšanu;
 19. Par grozījumiem sociālā dienesta nolikumā;
 20. Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) , Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.