Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Apvienotā komiteju sēde Nr. 9

19.09.2016

21.09.2016, plkst. 15:00

Darba kārtībā:

 1. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu 1) Draudzības 6-70, Kalnciema pag.; 2) Ziedkalnes iela 26-14, Vilces pag.);
 2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) Dārza iela 16-10, Eleja; 2) Bazuļi-3, Lielplatones pagasts; 3) Lielupes iela 19-4, Kalnciems);
 3. Par dzīvokļa atsavināšanu trešajā izsolē 1) Mazdunči-3, 2) Mazdunči-1, Zaļenieku pagasts);
 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Asteres, Elejas pag.);
 5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) Mehanizatoru iela 4, Vītoliņi; 2) 1.masīvs 17, Kalnciems);
 6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē 1) Zvejnieku krasts, Līvbērzes pag.; 2) Atmatas, 3) Dumpenieki, Lielplatones pagasts)
 7. Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai (Bajāriņi, Spārītes Glūdas pag.);
 8. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Tīreļu lauks, Zaļenieku pagasts);
 9. Par ielas statusa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu (Strupju iela, Vilce);
 10. Par pašvaldības zemes iznomāšanas kārtības apstiprināšanu;
 11. Par piekrišanu būves novietošanai (Lāči, Platones pag.);
 12. Par būvprojektu "Autoceļa P98 (Jelgava) Tušķi-Tukums posma km 0.00-5.30 pārbūve'';
 13. Par zemes robežu precizēšanu (Glūdas pag.);
 14. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Rammas-2, Zaļenieku pagasts);
 15. Par vēlēšanu iecirkņu adresēm Jelgavas novadā;
 16. Par kustamās mantas atsavināšanu trešajā izsolē (A/M VWLT46);
 17. Lēmumprojekts - detālplānojuma Vilces iela 17, Svētes pagastā apstiprināšana;
 18. Par dalību ELFLA, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju";
 19. Par dalību ELFLA, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju";
 20. Par dalību ELFLA, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju";
 21. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” apstiprināšanu;
 22. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu;
 23. Par grozījumiem Šķibes pamatskolas nolikumā;
 24. Par Vircavas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu;
 25. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu(Dārza iela 15, Eleja);
 26. Par apkures tarifu apstiprināšanu;
 27. Par SIA „Jelgavas novada KU” pamatkapitāla palielināšanu";
 28. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2016.gada 6.septembra rīkojuma Nr.3-8/196 „Par amata pienākumu pildīšanu S.Matusam” apstiprināšanu;
 29. Par Staņislava Matusa iecelšanu Sesavas pagasta pārvaldes vadītāja amatā;
 30. Par līguma ,,Par juridisko pakalpojumu sniegšanu" grozīšanu;
 31. Par tiesvedību DAUKŠU īpašuma jautājumā;
 32. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanu (Jelgavas iela 23, Kalnciems);
 33. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par inženiertehnisko būvju (tiltu) nodošanu AS „Latvijas valsts meži” (Viesturu tilts, Bramberģes tilts, Glūdas pag.).