+A A
Svētdiena, 28. Februāris, 2021
Skaidrīte, Justs, Skaidra

Apvienotā komiteju sēde Nr. 11

19.12.2016
21.12.2016., plkst. 15:00
Darba kārtība:
 1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) Kastaņu ceļš 17-11, Zaļenieku pagasts; 2) Centra iela 35-52, Zaļenieku pagasts; 3) Bauskas iela 7-21, Eleja; 4) Draudzības iela 12A-91, Kalnciems);
 2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (5 īpašumi Elejas pagastā; 9 īpašumi Zaļenieku pagastā; 3 īpašumi Kalnciema pagastā);
 3. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2016. gada 26. oktobra lēmumā (protokols Nr.16,2.§2.p) „Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu”;
 4. Par dzīvokļa atsavināšanu trešajā izsolē (Ziedkalnes iela 22-14, Vilces pagasts);
 5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē 1) Vilcēni, Līvbērzes pagasts; 2) Sniedziņi, Sesavas pagasts; 3) Sardziņi, Jaunsvirlaukas pagasts; 4)Kaķīši, Jaunsvirlaukas pagasts);
 6. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē 1) Ābeļdārzs, Svētes pagasts; 2) Vēdzeles, Vircavas pagasts; 3) Straume 269, Glūdas pagasts);
 7. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Laivinieki, Līvbērzes pagasts);
 8. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē 1) Mūra dzirnavas, Vilces pagasts; 2) Zemes, Vilces pagasts; 3) Liepu iela 10, Vircavas pagasts;
 9. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Parka aleja 7, Eleja);
 10. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Birzītes-7, Elejas pagasts);
 11. Par pārvaldīšanas uzdevuma atsaukšanu;
 12. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu (Līgotnes 1, Glūdas pagasts);
 13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Senči, Lielplatones pagasts);
 14. Par ielas statusa noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu un maiņu (Jēkabnieki, Svētes pagasts);
 15. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009. gada 30. decembra lēmumā (protokols Nr.11, 48.§) „Par zemes piekritību”;
 16. Par pašvaldības zemes vienības nodošanu nomā ar apbūves tiesībām (Lielupes iela 37, Kalnciems, Kalnciema Vecticībnieku Draudze);
 17. Par zemes un nedzīvojamo telpu nomas parādu izslēgšanu no bilances;
 18. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances;
 19. Par norēķinu par iztrūkumiem norakstīšanu;
 20. Par ilgtermiņa aizdevuma izslēgšanu no bilances;
 21. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2016. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”” apstiprināšanu;
 22. Grozījumi kārtībā, kādā tiek noteikta uzturdevas kompensācijas apmērs un izmaksa;
 23. Par kārtības, kādā sveic pensionārus nozīmīgās dzīves jubilejās, apstiprināšanu;
 24. Par Jelgavas novada domes 2016. gada 23. novembra lēmuma ”Par galvojumu M.L. studiju kredīta ņemšanai” atcelšanu;
 25. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu;
 26. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu;
 27. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības (apstiprināta ar Jelgavas novada domes 2010. gada 22. decembra protokolu Nr.15, 35.§) grozīšanu;
 28. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu;
 29. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem;
 30. Par atbalsta sniegšanu sportistiem un sporta organizācijām Jelgavas novadā;
 31. Par naudas balvu piešķiršanu sportistiem;
 32. Par iekšējā audita gada plānu;
 33. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2016 .gada 31. augusta lēmumā “Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm”;
 34. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2016. gada 31. augusta lēmumā „Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs”;
 35. Par zaudējumu atlīdzināšanu J.M;
 36. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē 1) Ceļmalas 6, Vilces pagasts; 2) Milleru ceļš 3-3, Zaļenieku pagasts.