Apvienotā komiteju sēde Nr.7

18.08.2017

23.08.2017, plkst. 10.00 

Darba kārtība:
 
1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Ievu iela 4-17, Dzirnieki; 2.Lielupes 63-6, Kalnciems; 3.Loka iela 9-14, Kārniņi; 4.Skolas 1-3, Eleja; 5.Bauskas 5-34, Eleja; 6.Slimnīcas 3-1, Kalnciems).
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Skolas iela 11-1, Sesavas pag.; 2.Parka 24-17, Eleja; 3.Bauskas 7-33, Eleja; 4.Jaunā Zizma 5-3, Elejas pag.; 5.Skolas 2-3, Vilce).
3. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Parka iela 4-11, Eleja).
4. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Pērles-7, Svētes pag.; 2.Dzelzceļa ēka 4-8, Glūdas pag.; 3.Centra 35-5, Zaļenieku pag.; 4.Draudzības 6-36, Kalnciems; 5.Draudzības 12-8, Kalnciems).
5. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Kveldes iela 25-4, Platone; 2.Pūpolu 6-1, Kārniņi).
6. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Avēni-1, Zaļenieku pag.).
7. Par dzīvokļa pieņemšanu dāvinājumā (Straumes iela 6-7, Svētes pag.).
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Gaitas, Vircavas pagasts).
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Smiltnieku mežs, Valgundes pag.; 2.Mežiņš, Valgundes pag.; 3.Tirgus iela 2, Kalnciems).
10. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Mazgladiolas, Līvbērzes pag.; 2.Lieltetes, Glūdas pag.; 3.Stirnas, Glūdas pag.; 4.Pļavas, Glūdas pag.; 5.Ūdeļu 8, Glūdas pag.; 6.Saknes, Glūdas pag.; 7.Jenoti, Glūdas pag.; 8.Vilki, Glūdas pag.; 9.Stumbri, Glūdas pag.).
11. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( 1.masīvs 97, Kalnciems).
12. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Viršu iela 19, Tīreļi; 2.1.masīvs 17, Kalnciems; 3.1.masīvs 74, Kalnciems).
13. Par zemes vienības sadalīšanu (1.Straumes iela 7A un 7B, Jēkabnieki, Svētes pag.; 2.Platones iela 4A, Vircavas pag.).
14. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumā (protokols Nr.12,3.§3.18.p) “Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu”.
15. Par lēmumu atcelšanu (Alejas iela 4-4, Lielplatones pag.).
16. Par Ivitas Saldavas iecelšanu Kalnciema vidusskolas direktora amatā.
17. Lēmums par grozījumiem Budžeta komisijas nolikumā.
18. Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi 2016.gada 25.maija Saistošajos noteikumos Nr.7 “Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē”” izdošanu.
19. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta” īstenošanai.
20. Par Deputātu ētikas komisijas apstiprināšanu.
21. Par grozījumiem Vides komisijas sastāvā.
22. Par grozījumiem SIA “East-West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas darbības uzraudzības darba grupas sastāvā.
23. Par grozījumiem pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvā.
24. Par Jelgavas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu.
25. Par grozījumiem Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā.
26. Par grozījumiem Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas sastāvā.
27. Par Labklājības pārvaldes struktūrvienības izveidošanu.
28. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
29. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm.
30. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Radošuma meka” .
31. SLĒGTAIS.Par nekustamā īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā termiņa grozīšanu (Lielsvētes iela 12, Svētes pagasts) .
32. Papildus darba kārtībā: Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu ( Draudzības iela 6-93, Kalnciems).
33. Papildus darba kārtībā: Par Stipendiju piešķiršanas kārtības apstiprināšanu Zaļenieku KAV.
34.Papildus darba kārtībā: Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2017.gada 26.jūlija lēmumā "Par zemes vienības sadalīšanu".
35.Papildus darba kārtībā: Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Ziedkalnes iela 43, Vilces pag.).
36. Papildus darba kārtībā: Par domes lēmuma projektu - Par Aivara Brikmaņa iecelšanu Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāja amatā.
37. Papildus darba kārtībā: “Atraktīvākais seniors un atraktīvākā seniore Jelgavas novadā 2017” nolikuma apstiprināšanu.
38. Papildus darba kārtībā: Par saistošo noteikumu Nr.6 "Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 "Par Jelgavas novada simboliku"" precizēšanu.