Komiteju sēdes 18.oktobrī

16.10.2017
  • plkst. 14:20 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja Nr.3
  • plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja Nr.4
  • plkst. 14:45 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja Nr.3
  • plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja Nr.3

Plkst. 14:20 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja Nr.3

1. Par pašvaldības galvojumu studiju kredītam.

Plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja Nr.4

Darba kārtība:
1. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības piekritību pašvaldībai (Sili, Elejas pag.);
2. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības sadalīšanu un apvienošanu;
3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības sadalīšanu un apvienošanu (Oglaine 34, Vircavas pagasts).

Plkst. 14:45 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja Nr.3

Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu projektu "Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu";
2. Par saistošo noteikumu "Par pabalstiem ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai" izdošanu.

Plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja Nr.3

Darba kārtība:
1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Mazplatones iela 4-3, Lielplatones pag.);
2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Stadiona iela 3-8, Kalnciems; 2.Annuži-4, Zaļenieku pag.);
3. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Putniņi, Sesavas pag.; 2.Krūkas, Zaļenieku pag.; 3.Viesturi 106A, Glūdas pag.);
4. Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības nodošanu privatizācijai (Dārza iela 7, Eleja);
5. Jelgavas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums;
6. Par Haralda Dauginoviča atbrīvošanu no Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieka amata;
7. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” apstiprināšanu;
8. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Stadiona iela 1-8, Kalnciems);
9. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Kaķīši, Sesavas pag.);
10. Par saistošo noteikumu projektu „Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu”;
11. Par pašvaldības galvojumu studiju kredītam;
12. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē;
13. Papildus darba kārtībā. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu;
14. Papildus darba kārtībā. Par saistošo noteikumu "Par pabalstiem ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai" izdošanu.