+A A
Piektdiena, 22. Janvāris, 2021
Austris

Apvienotā komiteju sēde Nr.8

15.12.2017

20.12.2017., plkst. 15.00

Darba kārtība

1. Par Darba kārtību (ar papildus jautājumu iekļaušanu).
2. Par Ineses Tarvidas iecelšanu Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā.
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Dzelzceļa ēka2-1, Glūdas pag.; 2.Draudzības iela 13-1, Kalnciems).
4. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē(1.Kārkli-2, Platones pag.; 2.Draudzības 12A-124, Kalnciems; 3.Stadiona iela 1-10, Kalnciems; 4.Klieņi-1, Sesavas pag.; 5.Dzelzceļnieku iela 5-3, Eleja).
5. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Lielvircavas iela 7-5, Platones pag.).
6. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Lielupes iela 19-1, Kalnciems; 2.Alejas iela 4-4, Lielplatones pag.).
7. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Pūpolu iela 6-6, Kārniņi).
8. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Dārza iela 13-14, Eleja).
9. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Auces iela 5, Glūdas pag.; 2.Smilšu iela 14, Svētes pag.; 3.Smilšu iela 3, Svētes pag.).
10. Par zemes vienības sadalīšanu un nodošanu atsavināšanai izsolē (Grāvmaļi, Lielplatones pag.).
11. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Velna dīķis, Līvbērzes pag.; 2.Viesturi 71, Glūdas pag.).
12. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Kalnāres, Zaļenieku pag.).
13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Lielsvētes iela 18A, Svētes pag.).
14. Par būves izslēgšanu no bilances (Kadari, Jaunsvirlaukas pag.).
15. Par inženierbūvju izslēgšanu no bilances.
16. Par Jelgavas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmuma ( protokols Nr.19 40.§2.) un 2017.gada 30.augusta lēmuma (protokols Nr.13 38.§) atcelšanu.
17. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2017.gada 29.novembra lēmumā (protokols Nr.16,11.§3.p) „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu”.
18. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Kupčas, Zaļenieku pag.).
19. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Veckupčas, Zaļenieku pag.).
20. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” apstiprināšanu.
21. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Par topogrāfiskās informācijas, izpildshēmu aprites kārtību Jelgavas novadā” izdošanu.
22. Par 2016.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.13 “Par atbalstu sportistiem un sporta organizācijām Jelgavas novadā” precizēšanu.
23. Par 2017.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 “Par pabalstiem ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai” precizēšanu.
24. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē.
25. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā (piektajā) izsolē.
26. Par Jelgavas novada domes deputātu Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
27. Par Jelgavas novada domes deputātu Ētikas kodeksa apstiprināšanu.
28. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
29. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtībā.
 
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ
30. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē ( Celtnieki 1, Kalnciems).
31. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Zaļā iela 2-4, Vircavas pag.).
32. Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā.
33. Par grozījumiem 2016.gada 16.jūnija Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr.JNP/5-34.3/16/119.