+A A
Trešdiena, 27. Janvāris, 2021
Ildze, Ilze, Izolde

Apvienotā komiteju sēde Nr.5

18.06.2018

20.06.2018, plkst. 15:00

Darba kārtība

1. Par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā 
2. Par maksas pakalpojuma noteikšanu 
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( Draudzības iela 11-42, Kalnciems) 
4. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Draudzības 4-2, Kalnciems; 2. Dārza iela 2-5, ELeja) 
5. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē ( Kārkli-2, Platone) 
6. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Skolas iela 11-1, Sesava) 
7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Siliņi 85, Glūdas pag.; 2. 1.masīvs 116, Kalnciems) 
8. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Rudzi, Glūdas pag.) 
9. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Smilšu iela 12, Svētes pag.) 
10. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Siliņi 31, Glūdas pag.) 
11. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai izsolē (Kaģu mežs, Valgundes pag.) 
12. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Parka iela 13, Svētes pag.) 
13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē ( Jelgavas iela 20, Kalnciems) 
14. Par 2017. gada 29. novembra Jelgavas novada domes lēmuma “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu “(prot.Nr.16, 11.§) lēmuma atcelšanu un nekustamā īpašuma pārdevuma pirkuma līguma atcelšanu 
15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (Birzītes, Lielplatones pagasts) 
16. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu, ieguldot tos SIA „Jelgavas novada KU” pamatkapitālā 
17. Par grozījumiem 2012.gada 17.februāra zemes nomas līgumā Nr.JNP/5-34.3/12/46 
18. Par zemes vienības sadalīšanu un ceļa servitūtu nodibināšanu (Parka iela 16, Eleja) 
19. Par zemes vienības sadalīšanu (Lietuvas iela 49, Eleja) 
20. Par zemes vienību apvienošanu un sadalīšanu (Mazās vārpas, Līvbērzes pag.) 
21. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2017.gada 25.oktobra lēmumā (protokols Nr.15,11.§1.p) „Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības sadalīšanu un apvienošanu” 
22. Par koku ciršanu īpašumā Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasts 
23. Par derīgo izrakteņu ieguvi pašvaldības ceļa aizsargjoslā (Melderi, Svētes pagasts) 
24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu 
25. Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS "Kapitāla pārvaldes sistēmas" 
26. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumiem 
27. Par grozījumiem 2016.gada 28.septembra Jelgavas novada domes lēmumā (protokols Nr.14, 15.§) “Par vēlēšanu iecirkņu adresēm Jelgavas novadā” 
28. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu. 
29. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu 
30. Par Šķibes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 
31. Par nedzīvojamo telpu nomu biedrībai "Zariņš & Co" 
32. Par Jelgavas novada pašvaldības kārtības „Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekšfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem” apstiprināšanu 
33. Pap.DK.Par Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
34. Pap.DK.Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Amoliņi, Jaunsvirlaukas pag.) 
35. Pap.DK.Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšanas nolikuma grozīšanu 
36. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Grantskalni, Vilces pag.)