+A A
Trešdiena, 28. Oktobris, 2020
Ninona, Ņina, Antoņina, Oksana

Apvienotā komiteju sēde nr.6

22.10.2018

24.10.2018., plkst. 15:00

Darba kārtība:
 
 
1. Par papildus jautājumu iekļaušanu Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Draudzības iela 12-60, Kalnciems; 2.Kārkli-1, Platones pag.)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Klieņi-1, Sesavas pag.; 2.Jaunā Zizma 5-3, Elejas pag.)
4. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Draudzības iela 12-29, Kalnciems)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Aurīši, Valgundes pag.; 2.Jelgavas iela 60, Kalnciems)
6. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu(1.Krastavalmji, Jaunsvirlaukas pag.; 2. 1.masīvs 84, Kalnciems)
7. Par nedzīvojamās telpas atsavināšanu atkārtotā izsolē (Klieņi-4, Sesavas pag.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Parka iela 13, Svētes pag.)
9. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Smilšu iela 12, Svētes pag.)
10. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai (Pūpoliņi, Glūdas pag.)
11. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu (Niedru iela 1, Staļģene)
12. Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu( Lielvircavas iela 7, Platones pag.)
13. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā (protokols Nr.13,11.§) “Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0501” (Bauskas iela 1B, Eleja)
14. Par finansējuma piešķiršanu no rezerves fonda nodibinājuma "Latvijas vēstures institūta apgāds"
15. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē
16. Par kustamās mantas atsavināšanu
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
18. Par nolikuma “Jelgavas novada biedrību un nodibinājumu atbalsta programma” apstiprināšanu
19. Par Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas nolikumu
20. Pap.DK.Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2018.gada 27.jūnija lēmumā (protokols Nr.8, 18.§) “Par zemes vienības sadalīšanu”(Lietuvas iela 49, ELeja)
21. Pap.DK.Par saistošo noteikumu Nr.___ „Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.-2023.gadam” izdošanu
22. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē(Bērzu iela 8-11, Sesavas pag.)
23. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē(Bauskas iela 7-13, Eleja)
24. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Dārza iela 2-5, Eleja)