Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Apvienotā komiteju sēde nr.1

18.02.2019

20.02.2019., plkst. 15:00

Darba kārtība
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Pūpolu iela 6-4, Kārniņi; 2.Kastaņu 4-3, Sesavas pag.)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Bērzu9-5, Līvbērzes pag.; 2.Draudzības iela 8-60, Kalnciems)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1)Stadiona4-16, Kalnc.; 2)Muižas c.4-4; 3)10-3; 4)6-3; 5)4-9; 6)4-10; 7)4-11, Zaļen; 8)Drapas-3, Vircav. p.; 9)Celtniecības18-10; 10)Celtniecības18-6, Eleja; 11)Milleru c.4-22; 12)4-18, Zaļen.; 13)Klieņi-1, Sesav.p.)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Ciedru1, Mežciems; 2.Poķu5, Platones pag.; 3.Ķiršu iela 3, Eleja)
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Mierlauki, Līvbērzes pag.; 2.Rapu mežs, Līvbērzes pag.; 3.Bumbu bedres, Līvbērzes pag.)
7. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Lietuvas 34A, Eleja; 2. 1.masīvs97, Kalnciems; 3.Aurīši, Valgundes pag.)
8. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Graudiņi, Svētes pag.; 2.Lietuvas iela 36A, Eleja; 3.Stacijas7A, Eleja; 4.Stacijas5A, Eleja; 5.Stacijas3A, Eleja )
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Lietuvas iela 32, Eleja)
10. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
11. Par Sesavas evaņģēliski luteriskai draudzei piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
12. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu (Niedru iela 6, Staļģene)
13. Par zemes vienības sadalīšanu (Zaļenieku pag.)
14. Par zemes starpgabala statusa, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu (Elejas pag.)
15. Par kanalizācijas sūkņu stacijas un kanalizācijas tīkla Elejas pagastā iegādi (Dzelzceļnieku iela 11A, Eleja)
16. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu AS Latvijas valsts meži (Vilce_Mežāres, Vilces pagasts)
17. Par Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
18. Par konkursa „Pavasaris Elejas muižas parkā” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
19. Par projekta iesniegšanu 2019.gada pirmās kārtas Zivju Fonda pasākumā
20. Par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa „Mēs savai videi – 2019” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
21. Par Jelgavas novada pašvaldības konkursa Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2019 nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
22. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu
23. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu 2019.gadam
24. Par „Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam” aktualizētā Rīcības plāna 2019. – 2023.gadam un Investīciju plāna 2019. – 2023.gadam apstiprināšanu
25. Par Jelgavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu
26. Par Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Kalnciems" pakalpojumu maksas apstiprināšanu
27. Par Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Staļģene" pakalpojumu maksas apstiprināšanu
28. Par Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Eleja" pakalpojumu maksas apstiprināšanu
29. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2014.g. 7.oktobra lēmumā “Par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieci”
30. Pap.DK.Par zemes vienību atsavināšanu par nosacīto cenu ( 1.masīvs 152, Kalnciems)
31. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu ( 2.masīvs 10, Kalnciems)
32. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Ziedkalnes iela 43, Vilces pag.)
33. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Muižas ceļš 12-4, Zaļenieku pag.)
34. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Muižas ceļš 12-2, Zaļenieku pag.)
35. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Muižas ceļš 14-2, Zaļenieku pag.)
36. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu ( 1.masīvs 72, Kalnciems)