+A A
Otrdiena, 19. Janvāris, 2021
Alnis, Andulis

Komiteju sēdes 20.martā

18.03.2019
  • plkst. 14:00 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja
  • plkst. 14:15 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
  • plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja
  • plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

Plkst. 14:00 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja

1. Par saistošo noteikumu Nr.-- „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” izdošanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.-- „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par apbedīšanas pabalstu”” izdošanu

Plkst. 14:15 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

1. Par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Šķibes konsultāciju punkta slēgšanu
2. Par Lielplatones internātpamatskolas nosaukuma maiņu un nolikuma grozījuma apstiprināšanu

Plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja

1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par zemes starpgabala statusa, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu (Mūrnieki, Vilces pag.)
3. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Strautmaļu lauks, Zaļenieku pagasts)
4. Par zemes vienību apvienošanu un robežu precizēšanu (Līvbērzes pag.)
5. Par 2018.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.9 “Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.-2023.gadā” precizēšanu
6. Par 2018.gada 26.septembra Jelgavas novada domes lēmuma “Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas atcelšanu SIA “RELS” (prot.Nr.13, 36§) lēmuma atcelšanu un atļaujas atjaunošanu
7. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu un nodošanu atsavināšanai izsolē (Vaivaru lauks, Zaļenieku pagasts)
8. Par dzīvokļu īpašumu izbeigšanu (Pūpolu iela 12, Kārniņi)
9. Pap.DK.Par 2018.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.11 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu
10. Pap.DK.Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (sēdes protokols Nr.11, 52.§.) (Valgundes pag.)

Plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Stacijas1-5, Sesavas pag.; 2.Pūpolu6-10, Kārniņi)
3. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Mazrozītes lauks, Zaļenieku pag.; 2.Strautmaļu lauks, Zaļenieku pag.; 3.Vecais lauks, Zaļenieku pag.; 4.Kodināšanas punkts, Zaļenieku pag.)
4. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Smildziņas, Zaļenieku pag.)
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Kurmalīte, Jaunsvirlaukas pag.)
6. Par grozījumiem 2019.gada 27.februāra Jelgavas novada domes lēmumā „Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu” (protokols Nr.2; 8.§)
7. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
8. Par aizņēmuma ņemšanu “Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei”
9. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
10. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Kalnciema vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes filiāles energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
11. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “SARC “Staļģene” telpu pārbūve un teritorijas labiekārtošana” īstenošanai
12. Par projekta iesniegšanu 2019.gada pirmās kārtas Zivju Fonda pasākumā
13. Par Ārkārtas komisijas apstiprināšanu
14. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā
15. Par autotransporta līdzekļu atsavināšanas un norakstīšanas lēmumu pieņemšanu
16. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Ausekļa iela 42-4, Platones pag.)
17. Pap.DK.Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Parka iela 1A, Glūdas pag.)
18. Pap.DK.Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Siliņi 87, Glūdas pag.)
19. Pap.DK.Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par pašvaldības zemes nomu” izdošanu