Apvienotā komiteju sēde Nr.8

18.10.2019

24.10.2019., plkst. 15:00

Darba kārtība: 

1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Lielsvētes iela 16-33, Svētes pag.)
2. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Līgotnes1-13, Glūdas p.; 2.Līgotnes1-11, Glūdas p.; 3.Līgotnes1-5, Glūdas p.; 4.Dimanti-3, Platones p.; 5.Draudzības6-110, Kalnciems; 6.Lielupes23-6, Kalnciems; 7.Kastaņu4-3, Sesavas p.; 8.Austrumu9-16, Vilce)
3. Par Jelgavas novada domes 2019.gada 25.septembra lēmuma (sēdes protokols Nr.16, 26.§) “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē” atcelšanu (Līgotnes 1-15, Glūdas pag.)
4. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Lietuvas iela 47, Eleja; 2.Jaundzintari, Līvbērzes pag.)
5. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Jauneži, Līvbērzes pag.; 2.Vīndedži, Sesavas pag.)
6. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Ilzītes; 2.Gundegas; 3.Rudzi, Līvb.p.; 4.Zvirbuļi, Jaunsv.p.; 5.Šļūkas, Vircavas p.; 6.Ogas; 7.Mežrozes, Valg.p; 8.Smilšu22; 9.Smilšu20; 10.Smilšu18; 11.Smilšu8; 12.Smilšu6; 13.Smilšu4; 14.Smilšu2, Svētes p.)
7. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Pūpoliņi, Glūdas pag.)
8. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Lietuvas iela 49, Eleja)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Salnīku birzs, Jaunsvirlaukas pag.; 2.Mauriņu mežs, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Balžu mežs, Jaunsvirlaukas pag.; 4.Mežkakti, Svētes pag.)
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Kaģu mežs, Valgundes pag.)
11. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2019.gada 28.augusta lēmumā (sēdes protokols Nr.15; 17.§) „Par dāvinājuma pieņemšanu” (Bērzu iela 1-2, Līvbērzes pag.)
12. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu (Krūmāji, Elejas pag.)
13. Par zemes vienības sadalīšanu (Bajāri, Sesavas pag.)
14. Par zemes vienības sadalīšanu (54520040442, Glūdas pag.)
15. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Platones pag.)
16. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda(Ošu mežs, Vilces pag.)
17. Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Klieņi, Sesavas pag.)
18. Par būvvaldes maksas pakalpojumu cenrādi
19. Par Jelgavas novada Pašvaldības policijas sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu
20. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
21. Par Vides komisijas apstiprināšanu
22. Par Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā departamenta nolikuma apstiprināšanu
23. Par saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījums Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par personu loku, kas ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu, dzīvokļa pabalsta apmēru un izmaksas kārtību” izdošanu
24. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai” izdošanu
25. Par samazinājuma noteikšanu nedzīvojamo telpu nomas maksai
26. Par saistošo noteikumu Nr.___ “Jelgavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” izdošanu
27. Par Jelgavas novada domes 2018.gada 25.jūlija lēmuma ( protokols Nr.10 3.§ ) "Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē" atcelšanu (Celtniecības iela 18-7, Eleja)