Piektdiena, 24. Septembris, 2021
Agris, Agrita

Apvienotā komiteju sēde Nr.1

10.01.2020

15.01.2020., plkst. 15:00

Darba kārtība:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par atļauju A.Alksnei savienot valsts amatpersonas amatu
3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Austrumu iela 9-16, Vilce)
4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Smilšu iela 16, Svētes pag.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Mežvidi 190, Glūdas pag.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Šļūkas, Vircavas pag.; 2.Mauriņu mežs, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Mežrozes, Valgundes pag.)
7. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu (Irbenes, Glūdas pag.)
8. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Amoliņi, Svētes pag.)
9. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Ziedonis 68, Līvbērzes pag.)
10. Par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
11. Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
12. Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā
13. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu
14. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu
15. Par 4 projektu atsaukšanu izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā
16. Par „Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam” aktualizētā Rīcības plāna 2020. – 2023.gadam un Investīciju plāna 2020. – 2023.gadam apstiprināšanu
17. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Zemgalieši-2, Sesavas pag.)
18. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Tērvetes iela 28-2, Vilces pag.)
19. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Buķu lauks, Sesavas pag.)
20. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Kārkli, Sesavas pag.)
21. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Hermi, Sesavas pag.)
22. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Jaunsvirlaukas pils)
23. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Līgotnes 1-9, Glūdas pag.)
24. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Pasts, Zaļenieku pagasts)
25. Pap.DK.Par Jelgavas novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” nolikuma apstiprināšanu