+A A
Trešdiena, 27. Janvāris, 2021
Ildze, Ilze, Izolde

Nomā nododamās zemes vienības

Drukāt

Jelgavas novada dome šī gada 31.jūlijā  apstiprināja zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi, ar kuru  noteikta zemes nomas pakalpojuma maksa gadā lauksaimniecības zemēm par 1 hektāru.

2018.gada 1.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kuros noteikts, ka neapbūvēta pašvaldības  zeme iznomājama, rīkojot nomas tiesību izsoli. Savukārt nomas maksa nosakāma pēc pašvaldības  domes apstiprināta zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža, kas balstīts uz sertificēta vērtētāja atzinumu par vidējo tirgus nomas maksu konkrētā pagastā. Noteikumi paredz, ka jaunā zemes nomas maksas noteikšanas kārtība piemērojama, slēdzot jaunus zemes nomas līgumus, kā arī pārskatot jau spēkā esošos zemes nomas līgumus.

Atbilstoši noteikumiem arī izstrādāts un apstiprināts Jelgavas novada pašvaldības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādis.

Lauksaimniecības zemes kvalitatīvais novērtējums (balles)
1 ha zemes nomas maksa gadā
(EUR bez PVN)
līdz 39
40
no 40 - 49
84
no 50 - 59
147
60 un vairāk
165

*Informācija par zemes vienību vidējo svērto lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvo novērtējumu iegūstama Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv – bezmaksas pakalpojums

Teritorijām ar īpašiem nosacījumiem (īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, applūstošas teritorijas)  apstiprinātā zemes nomas maksa gadā  par 1ha ir 28 EUR (bez PVN).

Vēršam uzmanību, ka apstiprinātais nomas maksas cenrādis neattiecas uz zemes reformas laikā neizpirktām lauksaimniecības zemēm un personiskajām palīgsaimniecībām iznomātajām zemēm, ja šī zeme netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.

Jaunā kārtība tiks piemērota par periodu no 2019.gada 1. oktobra.

Informācija par domes lēmumu publiskota mājaslapā ​01.08.2019.