+A A
Pirmdiena, 1. Marts, 2021
Ilgvars, Ivars

Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Draudzības iela 14”

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 19.aprīlī plkst. 10.30 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Draudzības iela 14”, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,6427 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010013 un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54110010013001, ar kopējo platību 1091,7m2, kas atrodas Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.

Izsoles nosacītā sākumcena – 5110 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, tas ir 511 EUR ar norādi „Draudzības iela 14, Kalnciema pag. izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 50.00 EUR ar norādi „Draudzības iela 14, Kalnciema pag. izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 19.aprīļa plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29124567.