Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam (kadastra Nr.54749000105)

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 19.aprīlī plkst. 14.00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas  pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam (kadastra Nr.54749000105), kas sastāv no  dzīvokļa 60,8 m², kopīpašuma domājamās 608/1025 daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740040047001, kūts ar kadastra apzīmējumu 54740040047002, šķūņa ar kadastra apzīmē jumu 54740040047003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740040047 “Priedes”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā.

Izsoles nosacītā sākumcena – 1250,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, tas ir 125,- EUR ar norādi „”Priedes”-1, Sesavas pag.. izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 50.00 EUR ar norādi „Priedes”-1, Sesavas pag. izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 12.aprīļa plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni  22037260.