Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Laimdotu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

30.05.2016

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 5.jūlijā plkst.10.00 Vilces pagasta pārvaldē, “Ausmas”, Vilce, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Laimdotu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības (zemes starpgabala) 2,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 007 0205.

Izsoles nosacītā sākumcena - 12720,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, tas ir 1272,00 EUR ar norādi „Laimdotu lauks” , Vilces pag., izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 50,00 EUR ar norādi „Laimdotu lauks”,Vilces pag.,  izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 5.jūlijam plkst. 9.00.

Izsoles noteikumi