Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atklāta mutiska trešā izsole nekustamajam īpašumam Jelgavas ielā 22, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 12.jūlijā plkst. 10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku trešo izsoli nekustamajam īpašumam “Jelgavas ielā 22”, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,7763 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010065 un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54110010065001, ar kopējo platību 1404,1m2, kas atrodas Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.

 Izsoles nosacītā sākumcena – 3480 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 12.jūlija plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29124567.

Izsoles noteikumi