Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Atklāta mutiska otrā izsole nekustamam īpašumam "Mazdunči"-3, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 14.jūlijā  plkst.10.30 Zaļenieku pagasta pārvaldē „Pagastmāja”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamam īpašumam "Mazdunči"-3, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0252, kas sastāv no dzīvokļa 46,4 m² platībā, kopīpašuma 464/1959 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes vienības.

Izsoles nosacītā sākumcena 2062 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 7.jūlijam plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441.

Izsoles noteikumi