Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Ņesterovu pļavas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

30.06.2016

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 18.augustā plkst.10.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Ņesterovu pļavas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 25,59 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 005 0056.

Izsoles nosacītā sākumcena - 10706,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 12.augustam plkst.15:30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26552569.

Izsoles noteikumi