Sestdiena, 6. Marts, 2021
Vents, Centis, Gotfrīds

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Priedītes”, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 20.septembrī plkst. 9.00 Vilces pagasta pārvaldē, “Ausmas”, Vilce, Vilces  pag., Jelgavas nov., rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Priedītes”, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 003 0261, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,586 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0261 un uz tā esošas dzīvojamās ēkas (kopējā platība 69,7 m²). 

Izsoles nosacītā sākumcena: 2480 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 19.septembrim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni  26430730.

Izsoles noteikumi