Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska otrā izsole nekustamajam īpašumam "Gusti"-2, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 22.septembrī  plkst.10.30 Vircavas pagasta pārvaldē „Kamenes”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam "Gusti"-2, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5492 900 0219, kas sastāv no dzīvokļa 25,6 m² platībā, kopīpašuma 256/1894 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes. 

Izsoles nosacītā sākumcena 250 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vircavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.septembrim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569.

Izsoles noteikumi