Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska otrā izsole nekustamajam īpašumam "Tīsu krogs"-3, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 22.septembrī  plkst.10.00 Lielplatones pagasta pārvaldē „Lielplatones muiža”, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamam īpašumam "Tīsu krogs"-3, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 900 0183, kas sastāv no dzīvokļa 16,4 m² platībā, kopīpašuma 172/1213 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes. 

Izsoles nosacītā sākumcena 150 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lielplatones pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Lielplatones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.septembrim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29469223.

Izsoles noteikumi