Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Atklāta mutiska otrā izsole nekustamajam īpašumam Milleru ceļš 2-11, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 22.septembrī  plkst.13.30 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam Milleru ceļš 2-11, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0259, kas sastāv no dzīvokļa 38,2 m² platībā, kopīpašuma 382/16206 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes.

Izsoles nosacītā sākumcena 2200 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50.00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.septembrim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074441.

Izsoles noteikumi