+A A
Svētdiena, 28. Februāris, 2021
Skaidrīte, Justs, Skaidra

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole nekustamajam īpašumam “Rīgas iela 5”, Tīreļos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 29.augustā plkst.11:00 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam “Rīgas iela 5”, Tīreļos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860040417, kas sastāv no zemes vienības 0,5545 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860040417.

Izsoles nosacītā sākumcena – 1,5% no kadastrālās vērtības, kas sastāda 23,80 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valgundes pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldības sekretariātā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 29.augusta plkst.10:30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29481067.

Izsoles noteikumi